Är kommunens PUB-avtal och incidentrapporter sekretessbelagda?

dataskydd-mal-om-PUB-avtal-och-incidentrapporter-huvudbild.jpg

Kammarrätten upphäver en kommuns beslut att avslå en mans begäran att få ta del av PUB-avtal, konsekvensbedömningar och incidentrapporter. Detta eftersom kommunen inte har gjort en sådan noggrann och detaljerad prövning som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling.

Bakgrund

En man begärde att få ta del av en kommuns personuppgiftsbiträdesavtal, konsekvensbedömningar och incidentrapporter. Enligt kommunen var rättsakter och avtalsinnehåll beträffande behandling av personuppgifter mellan kommunen och företag sekretessbelagda enligt 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Kommunen avslog därför begäran och mannen överklagade beslutet till kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar inledningsvis att handlingarna inte har lämnats ut med hänvisning till 31 kap. 16 § OSL. Enligt bestämmelsen gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Bestämmelsen innehåller ett kvalificerat rakt skaderekvisit, vilket innebär att det råder presumtion för offentlighet.

Vidare anser kammarrätten att kommunens beslut saknar en egentlig motivering. Det framgår inte heller hur skadebedömningen i förhållande till skaderekvisitet har gjorts. Enligt domstolen kan det inte uteslutas att det finns uppgifter i handlingarna som skulle kunna lämnas ut.

Sammanfattningsvis bedömer kammarrätten att kommunen inte har gjort en sådan noggrann och detaljerad prövning som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling. Domstolen upphäver därför beslutet och visar målet åter till kommunen för en ny prövning.

Av Karin Forsman, jurist.
Ursprungligen publicerad i JP ITnet.

Referat av Kammarrätten i Stockholm 2023-07-04, mål nr 3066-23.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 28 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I denna analys berättar vår expert Gastón Fernández Palma om AI, AI-förordningen och några aspekter att beakta innan du kastar dig över utveckling och tillämpning av AI.

18 aug 2023

EU:s dataskyddsmyndigheter genomför nu en samordnad åtgärd för att utreda DSO:ers roll och ställning. IMY kommer inom ramen för åtgärden genomföra ett fyrtiotal tillsyner.

20 jun 2023