Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Frågan om IMY:s beslut att inte vidta åtgärd är överklagbart ska prövas av högre rätt

dataskydd-Fragan-om-IMYs-beslut-att-inte-vidta-atgard-ar-overklagbart-ska-provas-av-hogre-ratt.jpg

HFD konstaterar att det i frågan, om IMY:s beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål rörande personuppgiftsbehandling är överklagbart, saknas vägledande avgöranden. Eftersom det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt bedömer HFD att prövningstillstånd ska meddelas i kammarrätten.

Bakgrund


En man överklagade Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av hans klagomål på en miljöförvaltnings hantering av hans personuppgifter.

Förvaltningsrätten bedömde att beslutet inte hade påverkat mannens situation på ett sätt som medförde att beslutet var överklagbart och avvisade därför hans överklagande. Mannen överklagade förvaltningsrättens avvisningsbeslut till kammarrätten, som inte meddelade prövningstillstånd i målet. Därefter överklagade han kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Rättslig reglering

Enligt 34 a § andra stycket 3 p. förvaltningsprocesslagen meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

Av artikel 78.1 och 78.2 i dataskyddsförordningen följer att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel mot ett rättsligt bindande beslut rörande dem som meddelats av en tillsynsmyndighet eller om tillsynsmyndigheten underlåter att behandla ett klagomål.

I 7 kap. 3 § lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen) anges att tillsynsmyndighetens beslut enligt dataskyddsförordningen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Enligt 41 § förvaltningslagen (FL) får ett beslut överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD konstaterar inledningsvis att bestämmelsen om besluts överklagbarhet i 41 § FL saknar motsvarighet i tidigare lagstiftning. Bestämmelsen ger uttryck för de principer som kommit till uttryck genom HFD:s praxis, som innebär att det är ett besluts faktiska verkningar som är i grunden avgörande för bedömningen av beslutets överklagbarhet (prop. 2016/17:180 s. 332).

I RÅ 2010 ref. 29 fann HFD att IMY:s beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål inte fick överklagas. Klagomålet avsåg kränkande behandling av personuppgifter enligt den då gällande personuppgiftslagen (PuL). Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft och ersatte därmed PuL. I dataskyddslagen finns bestämmelser som på ett generellt plan kompletterar förordningen.

Vidare konstaterar HFD att det i förarbetena till dataskyddslagen diskuteras om förordningen förutsätter att den enskilde ska ha en generell rätt att överklaga tillsynsmyndighetens beslut att till exempel inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål. Enligt regeringen var det oklart om förordningen medför att den registrerade har rätt att överklaga tillsynsmyndighetens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål. Oavsett hur förordningen ska tolkas i detta avseende, krävdes det inte några författningsåtgärder i svensk rätt. Det överlämnades i stället till domstolarna att, genom en tolkning av FL:s generella bestämmelser om överklagande, ta ställning i frågan om svensk rättspraxis fortfarande är relevant eller om förordningen har förändrat rättsläget (prop. 2017/18:105 s. 164 f.).

Frågan i målet är om IMY:s beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål rörande personuppgiftsbehandling är överklagbart. Det saknas vägledande avgöranden från HFD beträffande denna fråga efter det att den nya dataskyddsregleringen och 41 § FL trätt i kraft. Eftersom det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att frågan prövas av högre rätt bedömer HFD att prövningstillstånd i kammarrätten ska meddelas. HFD upphäver därmed det överklagade beslutet.

Av Karin Forsman, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP ITnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan analysen skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 1 nov 2022

Karin Forsman

Jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024