Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Leverantör som saknar kontrakt för uppställning av bussar uppfyller inte krav för att få ett mervärdesavdrag

upphandling_Leverantör-som-saknar-kontrakt-för-uppställning-av-bussar-uppfyller-inte-krav-för-att-få-ett-mervärdesavdrag.jpg

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare. Den leverantör som rangordnats som nummer ett hade angett Nossebro station som sin terminal i anbudet och utifrån denna uppgift erhållit ett mervärdesavdrag. Kammarrätten konstaterar att leverantörens inlämnade hyresavtal vid Nossebro station avser parkeringsplatser för fyra bilar. Leverantören har alltså inget kontrakt för uppställning av bussar i Nossebro och uppfyller därmed inte kravet för att få ett mervärdesavdrag. 

Bakgrund

En kommun upphandlade ramavtal för bussresor genom ett förenklat förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Sparlunds Buss & Taxi i Grästorp AB (Sparlunds) rangordnades som leverantör nummer ett vid tilldelningen av upphandlingen och Ängbergs Busstrafik AB (Ängbergs) rangordnades som leverantör nummer tre. 

Enligt upphandlingsdokumenten fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Stora torget i Alingsås var fyra mil eller kortare.

Av Sparlunds anbud framgick att bolaget uppgett Nossebro station som sin terminal. Det framgick också att Sparlunds som kontaktuppgift uppgett att bolaget var verksamt i Grästorp. Sparlunds hade dessutom lämnat in ett hyreskontrakt för fyra parkeringsplatser för bilar vid Nossebro station. 

Ängbergs ansökte om överprövning och anförde att Sparlunds lämnat en oriktig uppgift om att bolaget hade en bussterminal på Nossebro staton. Sparlunds hade därför felaktigt fått ett mervärdesavdrag i utvärderingen. 

Kommunen menade att Sparlunds hade blivit tilldelat mervärdet på korrekta grunder. Sparlunds hade uppvisat ett hyresavtal för bussuppställningsplats/depå och intygat att det var fritt att stå parkerad på industriområdet vid bussterminalen i Nossebro samt vid bolagets egen depå. Kommunen framhöll också att det inte fanns några lagar eller regler för uppställningsplats/depå för bussar. Bussar fick stå parkerade längs med allmän väg, vilket Sparlunds hade möjlighet till vid sin angivna depå. 

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning. 

Kammarrättens bedömning

Enligt kammarrättens bedömning är inte Sparlunds uppgifter vilseledande på ett sådant sätt att det funnits skäl för kommunen att utesluta Sparlunds som leverantör (jämför 13 kap. 3 § 9 LOU). 

Frågan blir då om Sparlunds ska få ett mervärdesavdrag. Kammarrätten konstaterar att det åberopade hyresavtalet vid Nossebro station avser parkeringsplatser för fyra bilar. Sparlunds har inget kontrakt för uppställning av bussar i Nossebro. Enligt kammarrättens bedömning avses med bussterminal, i ett sammanhang som det nu aktuella, en plats som möjliggör parkering och förvaring av flera bussar utan någon särskild begränsning i tiden. Det är med andra ord en plats där leverantörens bussar normalt är uppställda. Fyra parkeringsplatser för bilar uppfyller inte det kravet. Parkering av en buss vid en allmän väg eller plats kan inte heller anses göra det. Sparlunds uppfyller därmed inte det av kommunen ställda kravet för att få ett mervärdesavdrag. 

Som en följd av att Sparlunds ändå har fått ett mervärdesavdrag har Ängbergs felaktigt rangordnats på tredje och sista plats och har därmed lidit skada. Upphandlingen ska därför rättas på så sätt att en ny utvärdering genomförs vid vilken Sparlunds inte får ett sådant avdrag.

Av Anna Bernefalk, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan referatet skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 5 maj 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024