Logga in

Glömt ditt lösenord?

Offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer

upphandling_Offentliga-upphandlingar-ska-kunna-riktas-särskilt-till-idéburna-organisationer.jpg

Regeringen har beslutat om en proposition med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. I propositionen föreslår regeringen att ett särskilt register ska upprättas och att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer, vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Bakgrund

Idéburna organisationer har under en lång tid spelat en viktig roll i välfärden och varit föregångare för sådant som idag tillhör välfärdens kärna. De bidrar med andra perspektiv än de som offentliga myndigheter och privata företag har, inte minst genom sin förmåga att skapa engagemang hos människor. Organisationerna är en del av det svenska civilsamhället med sin mångfald av aktörer och organisationer.

Regeringens målsättning är att få fler idéburna organisationer att verka som aktörer i välfärden och förslagen i propositionen syftar till att öka möjligheterna för dessa organisationer att tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster. Kommuner, regioner och statliga myndigheter kommer därmed i större utsträckning än tidigare att kunna dra nytta av de idéburna organisationernas erfarenhet, kompetens och övriga resurser.

Ett register för idéburna organisationer

Regeringen föreslår att en ny lag införs som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register. Registreringen ska vara frivillig. Tanken är att registret ska underlätta kontakterna med det offentliga och fungera som en form av kvalitetsstämpel för idéburna organisationer.

En idéburen organisation ska kunna registreras om organisationen bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Det krävs också att organisationen har ett uteslutande allmännyttigt syfte. Organisationen ska inte heller kontrolleras av staten, en region eller en kommun. Dessutom får värdeöverföringar endast ske till andra registrerade idéburna organisationer och till forskning. Värdeöverföringar ska inte heller kunna ske genom konkurs eller likvidation.

En möjlighet att reservera kontrakt till idéburna organisationer ska införas i LOU

Regeringen föreslår att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i en upphandling av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer. För att det ska vara möjligt att reservera deltagandet måste de idéburna organisationernas allmännyttiga syfte bidra till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas. Om en upphandlande myndighet till exempel vill reservera kontrakt för att upphandla skyddade boenden för kvinnor som utsatts för våld måste organisationen ha ett syfte som kan kopplas till den tjänsten.

Förslaget innebär en ny paragraf i lagen om offentlig upphandling (LOU), nämligen 19 kap. 25 a §. De tjänster som regeringen föreslår ska omfattas av reservationsmöjligheten är de välfärdstjänster som tidigare räknades upp i bilaga 2 a i LOU men som från och med den 1 februari 2022 återfinns i bilaga 2. Tjänsterna anges genom så kallade CPV-koder och de tjänster som föreslås ingå i den nya bestämmelsen sorteras under två breda rubriker:

  • Hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster.
  • Administration inom socialtjänsten samt utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning.

Under den första rubriken ingår exempelvis tillhandahållande av hemtjänstpersonal, förmedling av vårdpersonal och läkare, arbetskraftstjänster för hushåll, bemanningstjänster för enskilda, tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda samt tillfällig personal för hushåll och hemtjänst.

Den andra rubriken omfattar inte enbart verksamhet som avser administration och förvaltning, utan även själva tjänsterna inom offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster samt undervisnings-och utbildningstjänster.

Idéburna organisationer ska ges särskilda möjligheter att delta i valfrihetssystem

Regeringen föreslår också att det införs en ny bestämmelse i lagen om valfrihetssystem (LOV), nämligen 1 kap. 2 a §, som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att i samma utsträckning som ovan reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer.

Ikraftträdande

Den nya lagen om registrering av idéburna organisationer och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Av Anna Bernefalk, redaktör och jurist för JP Upphandlingsnet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 6 apr 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024