Logga in

Glömt ditt lösenord?

18-åring som behöver vård får bo kvar tillfälligt på HVB-hem – referat av kammarrättsdom

Frågan om en ungdom som fyller 18 år ska få bistånd till fortsatt vård och boende vid ett HVB-hem beror på behovet av vård. I det här fallet har 18-åringen lämnat in flera intyg som styrker att han behöver vård på grund av psykisk ohälsa. Kammarrätten bestämmer därför att han ska få bo kvar vid HVB-hemmet tills förvaltningsrätten avgjort boendefrågan.

Bakgrund

En 18 år gammal pojke ansökte om fortsatt vård och boende vid ett stödboende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Men stadsdelsnämnden nekade honom vård eftersom hans behov kunde tillgodoses av en annan huvudman.

Pojken överklagade och ansökte också om att nämndens beslut tills vidare inte skulle gälla (inhibition). Han förklarade att han led av svår ångest till följd av otryggheten efter alla flyttar mellan olika boenden. Han hade nu vistats en tid på HVB-hemmet och funnit sig väl tillrätta, han trivdes med personalen och de medboende och hade också etablerat en god kontakt med en läkare.

Förvaltningsrätten konstaterade att mannen ansåg sig ha ett vårdbehov på grund av psykisk ohälsa som bara kunde tillgodoses genom att han bodde kvar på behandlingshemmet. Ett sådant vårdbehov behöver styrkas genom medicinsk dokumentation och rätten bedömde att det inte fanns tillräcklig anledning att besluta om inhibition.

Kammarätten

Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen kan domstolen besluta att ett överklagat beslut (som annars skulle gälla omedelbart) tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition.

I kammarrätten hade pojken lämnat in ett läkarintyg, ett utlåtande från personalgruppen vid HVB-hemmet och en bedömning som utfärdats av en psykolog. Han menade att den medicinska dokumentationen styrkte hans vårdbehov. Av misstag hade bilagorna inte skickats in till förvaltningsrätten.

Mot bakgrund av det som framgår av de inlämnade intygen bedömer kammarrätten att det finns skäl att besluta att pojken interimistiskt får bo kvar på HVB-hemmet i väntan på att förvaltningsrätten slutligt avgör frågan om hans boende. Han beviljas alltså tills vidare bistånd till boende på HVB-hemmet.

Referat av:
Li Rothpfeffer
Redaktör, jurist

Publicerad 28 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024