hammer lagkommentar till patientsäkerhetslagen

Lagkommentaren är skriven av Linda Larsson. I kommentaren görs en gedigen genomgång av lagens samtliga bestämmelser med fokus på lagstiftarens intention.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen (PSL), är en del av den mest centrala lagstiftningen inom hälso- och sjukvårdens område. Lagen har som syfte att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och ställer bland annat krav på vårdgivare att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att undvika att vårdskador sker i verksamheten. Lagen reglerar ansvar och skyldigheter som riktar sig både till vårdgivarna och till hälso- och sjukvårdspersonalen. Skyldigheterna är kopplade till vissa sanktioner som aktualiseras om tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finner att skyldigheterna inte fullgörs, vilket också regleras i PSL. Lagen definierar också flera centrala begrepp som vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och vårdskada.

Lagkommentaren gör en gedigen genomgång av PSL:s samtliga bestämmelser med fokus på lagstiftarens intention samt att ge en praktisk vägledning vid tillämpningen. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis.

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma som tjänstemän, vårdpersonal samt förtroendevalda som arbetar med eller kommer i kontakt med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket.

Författare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023