Kurs – Lex Maria och klagomålshantering i vården

kurs_lex_maria.jpg

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte genomför de åtgärder som är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd. Vårdskador kan leda till olika konsekvenser för patienten och det är viktigt att de utreds och hanteras på rätt sätt för att privata vårdgivare, kommunen, regionen eller tandvården som vårdgivare ska uppnå kraven på att bedriva god och säker vård.

Under kursen får du en konkret genomgång av vårdgivarnas samlade ansvar att utreda och hantera uppkomna brister i patientsäkerheten samt regleringen kring att kunna hantera klagomål. Fokusområden är vårdgivarnas interna utredning i form av avvikelsehantering och regleringen av lex Maria, liksom vårdpersonals rapporteringsskyldighet i samband med vårdskada samt patienternas möjligheter att framföra klagomål på vården. Förhållandet mellan exempelvis lex Maria och andra anmälningar som lex Sarah, orosanmälan eller polisanmälan tar vi också upp, liksom handläggningsfrågor, sekretessfrågor och gränsdragningsfrågor kopplat till brottsligt förfarande.

Kursledare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Programpunkter

 • Patientsäkerhet
  - Vad innebär patientsäkerhet, rättslig reglering med mera
 • Avvikelsehantering
  - Systematiskt kvalitetsarbete
 • Lex Maria
  - Definition, ansvarsfördelning, hantering och dokumentation, relation till övriga anmälningar
 • Klagomålshantering
  - Genomgång av den tredelade klagomålshanteringen mellan patientnämnden, vårdgivaren och Inspektionen för vård och omsorg
 • Aktuella sekretessregler
  - Genomgång av relevanta sekretessregler och sekretess mellan myndigheter
 • Handläggning och dokumentation
  - Att tänka på i arbetet med säker vård