Kurs – LVU i praktiken – lagstiftning, handläggning och process

LVU som tvångsinstrument ställer höga krav på snabb handläggning och korrekta ställningstaganden. Många frågeställningar handlar om ställningstaganden inför beslut om omedelbart omhändertagande, ansökan om vård enligt LVU eller andra beslut med stöd av LVU. Felbedömningar leder ofta till stora rubriker i media samtidigt som den unge kan skadas och vården fördröjas.

Ett omfattande regelverk styr handläggningen och processen. Den enskilde handläggaren arbetar under tjänstefelsansvar, vilket ställer höga krav på korrekt handläggning och beslutsfattande. Bristande hemförhållanden eller en ungdoms eget beteende är grunderna för omhändertagande av över 20 000 unga varje år i Sverige. Tvångsomhändertagandet blir ofta komplicerat eftersom åtgärden i många fall går emot såväl den unges som dennes föräldrars åsikter. Även om de allmänna råden är utförliga är frågorna ofta komplicerade och såväl handläggningen som vården innebär höga kostnader för kommunen. 

Kursen innehåller en allmän genomgång av de aktuella lagbestämmelserna med nedslag i förarbetena och aktuell praxis inom LVU-området. Kursen utgår från grunderna för att bereda vård och vi behandlar omedelbart omhändertagande samt de tidsfrister som gäller för omhändertagande. Vi går även igenom utredning och beslut såväl när det gäller det grundläggande beslutet som vid omprövning och vårdens upphörande.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med barn- och ungdomar inom socialtjänsten och som utreder och handlägger ärenden enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen som kan leda till ansökan om vård enligt LVU.

Deltagarcitat från tidigare kurstillfälle:
"Jättebra! Toppen föreläsare och bra att vi fick bra dokumentationen"
"Bra kurs med bra och omfattande innehåll, kunniga och väl förberedda föreläsare."
"Väldigt bra med exempel på domar, ärenden osv."

Kursledare

Anna Lindén

Stadsadvokat på juridiska avdelningen, Stockholms stad

Anna Lindén är stadsadvokat i Stockholms stad och arbetar dagligen med frågor kring hanteringen av LVU och frågor som uppkommer i ärenden gällande utredningar av barn och unga. Hon håller utbildningar inom socialrätt och skriver för JP Socialnet.

Ylva Hedén

Stadsadvokat, Stockholms stad

Stadsadvokaten Ylva Hedén arbetar dagligen med frågor kring hanteringen av LVU och frågor som uppkommer i ärenden gällande utredningar av barn och unga. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Grunderna för beredande av vård enligt LVU
 • Omedelbart omhändertagande
 • De olika tidsfristerna som gäller enligt LVU
 • Flyttningsförbud
 • Vad ingår i socialnämndens rätt att fatta beslut rörande barnen vid vård enligt LVU?
 • Begäran om att vård enligt LVU ska upphöra – utredningen och beslut
 • Övervägande respektive omprövning av vård enligt LVU
 • Beslut om umgägesbegränsning
 • Beslut om hemlig vistelseort
 • Möjlighet att använda polishandräckning
 • Handläggningsregler för kommunen, bland annat möjligheten att tala med barn
 • Vem har rätt att fatta beslut enligt LVU?
 • De juridiska processerna i mål enligt LVU