Logga in

Glömt ditt lösenord?

Lex Sarah – skyldigheten att rapportera och åtgärda missförhållanden

Lex Sarah innebär en skyldighet för anställda inom socialtjänsten att rapportera missförhållanden till den som driver verksamheten. Allvarliga missförhållanden ska rapporteras vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Syftet med bestämmelsen är att rätta till missförhållanden och förhindra att sådana händer igen.

lex-sarah.jpg

Vad är lex Sarah?

Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas inom socialtjänstens verksamheter. Bestämmelserna om lex Sarah omfattar flera skyldigheter om att anmäla, utreda, avhjälpa eller undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande. Skyldigheterna riktar sig i de flesta fall till den som bedriver en verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse (SiS) eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Skyldigheten att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden gäller dock för var och en som fullgör uppgifter inom respektive verksamhet.

Rapporteringsskyldighet

Rapporteringsskyldigheten i lex Sarah finns i 14 kap. 3 § socialtjänstlagen, SoL, och 24 b § LSS. Bestämmelserna innebär att den som upptäcker eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som får eller kan komma i fråga för insatser i verksamheten måste rapportera det.

Vad ska rapporteras?

Rapporteringsskyldigheten kan gälla både utförda handlingar och handlingar som av försummelse eller av andra skäl inte har utförts. Både brister i omsorg och bemötande samt fysiska, psykiska eller ekonomiska övergrepp kan orsaka missförhållanden.

Till vem gör man en lex Sarah-anmälan?

I kommunal verksamhet ska rapporteringsskyldigheten i första hand göras till den nämnd som bedriver verksamheten. I verksamhet vid SiS ska rapporteringsskyldigheten göras till SiS:s ledning. Om verksamheten bedrivs i bolagsform ska rapporteringen ske till behörig företrädare för bolaget. 

Vem utreder ett lex Sarah ärende?

Den som bedriver verksamheten ska utreda och rätta till missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten genast anmäla det till IVO, som tar ställning till om utredningen är tillräckligt omfattande och om missförhållandet är åtgärdat.

Alla har rätt att direkt vända sig till IVO för att påtala ett missförhållande inom socialtjänsten. Ett sådant klagomål ska dock inte förväxlas med de skyldigheter som anställda har enligt reglerna om lex Sarah.

För dig som arbetar inom socialtjänsten

Vår informationstjänst JP Socialnet erbjuder alla handläggare ett kvalificerat stöd. Där kan du bland annat hålla koll på uppdateringar gällande lagar och praxis, samt ta del av lagkommentarer och analyser som täcker hela området.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i socialrättens frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom socialrätt.

Om du behöver ytterligare stöd, finns våra rådgivare nära till hands. Oavsett om det rör sig om rättsutredningar, överklaganden, granskning av riktlinjer eller råd vid ansökan om tillstånd. Läs mer om vår rådgivning inom sociala frågor.

Eller är du i behov av grundläggande kunskaper om Lex Sarah? Då får du inte missa vår interaktiva webbkurs, där vi går igenom regelverket och dess praktiska tillämpning.

Senast uppdaterad 25 september 2023. 

Publicerad 31 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024