Kurs – Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks-​ eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån missbruk och beroende och höga krav ställs på den enskildes rättigheter till god vård och rätt att påverka och styra de insatser som erbjuds. Ansvariga handläggare och chefer behöver god kunskap om gällande regelverk kring de övergripande målen med socialtjänstens verksamhet samt kring utredningsförfarande enligt SoL (Socialtjänstlagen) och förutsättningar för LVM.

Utvecklingen av socialtjänstens insatser till personer med substansmissbruk har varit ganska oförändrad över tid men 2019 ökade antalet personer som tvångsvårdades enligt LVM jämfört med föregående år (Socialstyrelsen). Fyra av fem som kommer till SiS (Statens Institutionsstyrelse) LVM-hem är omedelbart omhändertagna i ett akut livshotande läge och flera av dem har en omfattande utsatthet och problem på i stort sett livets alla områden. Detta visar vikten av att utredningen hos socialtjänsten omfattar helheten av en individs livsområden och personliga förutsättningar för att kunna möta de individuella behoven och möjliggöra en adekvat rehabilitering så effektivt som möjligt.

Kursen riktar sig främst till handläggare och chefer som är i behov av ökad kunskap inom regelverken men kan även passa politiker med flera. Vi behandlar frågeställningarna från ansvaret via utredningen och delaktigheten till planeringen av insatserna och även uppföljning och dokumentation.

Föreläsningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter, vägledande domar och beslut.

Deltagarkommentarer från tidigare tillfälle:
"Bra kurs med väldigt duktig och kunning föreläsare"
"Informativt, pedagogiskt och omfattande innehåll"
"Mycket bra innehåll med en kompetent föreläsare"

Kursledare

Hannah Kejerhag Oldenmark

Socionom

Hannah Kejerhag Oldenmark som är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen och är en mycket uppskattad föreläsare. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Programpunkter för utbildningen

  • Socialnämndens övergripande ansvar
  • Kvalitet inom socialtjänsten och den enskildes delaktighet
  • Socialnämndens särskilda ansvar för personer men en missbruks- och eller beroendeproblematik
  • Utredning av vuxna enligt 11 kap 1 § SoL med fokus på missbruk och beroende
  • Frivilliga insatser kontra tvångsvård
  • LVM (förutsättningar för vård, utredning, rättsprocess, vården: inledning och upphörande)
  • Genomförandet av en insats enligt SoL och LVM
  • Avslut