Kurs – Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Kommunal_halso_och_sjukvardsratt_en_oversiktskurs_16x9.jpgVarje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar ska erbjuda hemsjukvård och omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kommunens hälso- och sjukvård ställer krav på samverkan och kunskap om regelverket mellan olika myndigheter.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som MAS eller MAR, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner och därmed kommer i kontakt med den kommunala vården.

Föreläsare är Linda Larsson, Regionjurist i Region Skåne.

Föreläsare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Programpunkter för kursen

Intro hälso- och sjukvårdslagstiftningen

  • Vad är kommunal hälso- och sjukvård?
  • Ansvar, ledning, styrning av kommunal vård
  • Ansvarsfördelning kommun-landsting, vårdsamverkan

 Vårdplanering – SVPL, SIP, lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till kommunal vård

  • Dokumentation vid samverkan

 Delegering av arbetsuppgifter, läkemedelshantering

  • Journalhantering, inre sekretess
  • Sammanhållen journalföring

 Sekretess i kommunal hälso- och sjukvård

  • Familjecentraler – sekretess mellan myndigheter

KONTAKT

Har du frågor om kursen Kommunal hälso-​ och sjukvårdsrätt – en översiktskurs eller eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom sjukvårsdjuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000