Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

EU-taxonomin

Taxonomiförordningen antogs i juni 2020, och är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, som syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

eu-taxonomin.jpg

Vad är taxonomin?

Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem som används för att identifiera och kvalitetssäkra miljömässigt hållbara investeringar. Systemet syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Hur regleras taxonomin?

EU:s gröna taxonomiförordning (2020/852/EU) är en ramreglering som används för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. Tekniska granskningskriterier ska fastställas för att avgöra under vilka villkor en viss ekonomisk verksamhet är hållbar. Detta kommer att ske genom att kommissionen antar delegerade förordningar i vissa delar.

Från när ska taxonomin tillämpas?

Genomförandet av den gröna taxonomin kommer att ske gradvis, vilket delvis beror på tidsaspekten i hur kommissionen antar de nyssnämnda delegerande akterna. Förordningen tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023. De första delarna av taxonomiförordningen tillämpas från den 1 januari 2022. Sedan taxonomins införande har kommissionen antagit fyra delegerade förordningar: förordning (EU) 2021/2139, förordning (EU) 2021/2178, förordning (EU) 2022/1214 samt det ännu opublicerade paketet om hållbar finansiering.

Vad krävs för att en verksamhet ska klassas som hållbar?

För att en ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar enligt taxonomin ska den bidra väsentligt till ett eller flera av dessa sex fastställda miljömål:

1. Begränsning av klimatförändringar
2. Anpassning till klimatförändringar
3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. Övergång till en cirkulär ekonomi
5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Aktiviteten får heller inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt måste uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet. Det krävs också att verksamheten överensstämmer med de tekniska granskningskrititerier som fastställs av kommissionen i de delegerade förordningarna.

Vilka aktörer påverkas av taxonomin?

Taxonomiförordningen ställer kompletterande krav på innehållet i vissa stora företags hållbarhetsrapporter. Här avses både finansiella företag, exempelvis banker, och större icke-finansiella företag som omfattas av EU:s direktiv för icke-finansiella rapporter. Dessa kompletterande krav gäller i dagsläget dock bara för företag som har fler än 500 anställda.

Förordningen ställer också krav på finansmarknadsaktörer som tillhandahåller finansiella produkter. Kravet består i att dessa aktörer ska informera om hur stor del av de underliggande investeringarna som gjorts i taxonomiförenlig verksamhet.

Till sist ställs också krav på EU och EU:s medlemsstater avseende åtgärder i vilka det fastställs krav på finansmarknadsaktörer eller emittenter (det vill säga bolag som har värdepapper upptagna till handel på en handelsplats) med avseende på finansiella produkter som tillhandahålls och som är miljömässigt hållbara. Detta innebär exempelvis att offentligrättsliga föreskrifter om vilka finansiella produkter som får marknadsföras som miljömässigt hållbara ska vara anpassade till taxonomiförordningen.

Tjänster för dig som arbetar med taxonomin

Behöver du vägledning och expertis inom miljöfrågor? JP Miljönet erbjuder ett omfattande stöd inom miljörätt, med juridiska resurser som domsreferat, lagkommentarer och expertanalyser. Oavsett om du arbetar inom den offentliga eller privata sektorn, hjälper JP Miljönet dig att navigera genom de rättsliga aspekterna av miljöfrågor, inklusive de som rör EU-taxonomin.

Behöver du hålla dig uppdaterad om EU-lagstiftningen och dess relevans för EU-taxonomin? JP EUnet erbjuder daglig bevakning av den senaste EU-lagstiftningen, rättspraxisen och nyheterna. Få tillgång till en omfattande samling av EU-relaterade dokument och lagstiftning som är kopplade till taxonomin, och håll dig uppdaterad om relevanta EU-frågor som påverkar ditt arbete.

Senast uppdaterad 20 september 2023. 

Publicerad 6 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024