Grön taxonomi

Taxonomiförordningen antogs i juni 2020, och är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, som syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Grön-taxonomi.jpg

Vad är taxonomin?

Taxonomin är ett gemensamt klassificeringssystem som används för att identifiera och kvalitetssäkra miljömässigt hållbara investeringar. Systemet syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

Hur regleras taxonomin?

EU:s gröna taxonomiförordning (2020/852/EU) är en ramreglering som används för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. Tekniska granskningskriterier ska fastställas för att avgöra under vilka villkor en viss ekonomisk verksamhet är hållbar. Detta kommer att ske genom att kommissionen antar delegerade akter i vissa delar.

Från när ska taxonomin tillämpas?

Genomförandet av den gröna taxonomin kommer att ske gradvis, vilket delvis beror på tidsaspekten i hur kommissionen antar de nyssnämnda delegerande akterna. Förordningen kommer att tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023. De första delarna av taxonomiförordningen tillämpas från den 1 januari 2022.

Vad krävs för att en verksamhet ska klassas som hållbar?

För att en ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, samt uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet. Det krävs också att verksamheten överensstämmer med de tekniska granskningskrititerier som fastställs av kommissionen i de delegerade akterna. De miljömässiga målen är följande:

1. begränsning av klimatförändringar
2. anpassning till klimatförändringar
3. hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
4. övergång till en cirkulär ekonomi
5. förebyggande och kontroll av föroreningar
6. skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Vilka aktörer påverkas av taxonomin?

Taxonomiförordningen ställer kompletterande krav på innehållet i vissa stora företags hållbarhetsrapporter. Här avses både finansiella företag, exempelvis banker, och större icke-finansiella företag som omfattas av EU:s direktiv för icke-finansiella rapporter. Dessa kompletterande krav gäller i dagsläget dock bara för företag som har fler än 500 anställda.

Förordningen ställer också krav på finansmarknadsaktörer som tillhandahåller finansiella produkter. Kravet består i att dessa aktörer ska informera om hur stor del av de underliggande investeringarna som gjorts i taxonomiförenlig verksamhet.

Till sist ställs också krav på EU och EU:s medlemsstater avseende åtgärder i vilka det fastställs krav på finansmarknadsaktörer eller emittenter (det vill säga bolag som har värdepapper upptagna till handel på en handelsplats) med avseende på finansiella produkter som tillhandahålls och som är miljömässigt hållbara. Detta innebär exempelvis att offentligrättsliga föreskrifter om vilka finansiella produkter som får marknadsföras som miljömässigt hållbara ska vara anpassade till taxonomiförordningen.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 6 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Avfallslagstiftningen
Våtmarken och juridiken
Den svenska ellagstiftningen

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • Rådgivning inom miljö

    Har du frågor som rör exempelvis strandskydd, tillsyn eller miljöfarlig verksamhet? Låt oss hjälpa dig reda ut frågetecknen.
  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.

Nyheter

I den här analysen diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin kring ett MÖD-mål om tillstånd för bergtäkt med mera.

19 apr 2023

I slutet av mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i det uppmärksammade grupptalemålet mellan 300 personer och staten. Staten ges tre månader att lämna sitt yrkande.

18 apr 2023

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023