Kurs – Utbildning för nämndsekreterare

Under denna tvådagarskurs får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete. Inledningsvis beskrivs vad en kommun är rent juridiskt och vad en kommun får företa sig, hur den organiseras samt hur ansvar i olika avseenden fördelas. Vi berör även vilka dokument som måste finnas samt hur de bör utformas och hanteras.

I kursen Utbildning för nämndsekreterare går vi genom de särskilda krav som ställs på ärenden som innebär myndighetsutövning i en kommunal nämnd samt hur de två överklagandemöjligheterna, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning fungerar. Rollfördelningen mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förtydligas liksom vilka sanktioner som kan aktualiseras i den kommunala verksamheten. Vi behandlar även grundläggande regler om allmäna handlingar och hur sekretessreglerade uppgifter ska hanteras, särskilt i digitala sammanhang. Slutligen behandlar vi även regelverket som styr de kommunala sammanträdena.

Kursen riktar sig till dig som är nämndsekreterare, ska jobba som sådan eller har arbetsuppgifter som motsvarar en nämndsekreterares i en kommun eller landstingskommun.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Superbra och engagerad föreläsare. Toppen med mycket domar och exempel"
"Mycket bra utbildning. Informativ och lättförståelig"
"Intressant, kunnigt och medryckande"

Kursledare

Natalie Glotz

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

  • Kommunens kompetens – vad får en kommun befatta sig med?
  • Kommunens organisation och ansvarsfördelning 
  • Reglementen, delegationsordningar, förordnanden och andra viktiga styrdokument
  • Ärenden som innebär myndighetsutövning och andra kommunala ärenden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning
  • Objektivitet och likabehandling enligt regeringsformen och likställighet enligt kommunallagen, om jäv och mutor.
  • Rollfördelning mellan tjänstemän och politiker? Om tjänstefel och andra sanktioner.
  • Allmänna handlingar och sekretess samt personuppgiftsbehandling.
  • Om sammanträdena.