Kurs - Utbildning för nämndsekreterare

Under denna tvådagarskurs får du som arbetar som nämndsekreterare en praktiskt hållen introduktion, och i vissa delar en fördjupning, inom den juridik och de regelverk som styr ditt arbete. Inledningsvis beskrivs vad en kommun är rent juridiskt och vad en kommun får företa sig, hur den organiseras samt hur ansvar i olika avseenden fördelas. Vi berör även vilka dokument som måste finnas samt hur de bör utformas och hanteras.

I kursen Utbildning för nämndsekreterare går vi genom de särskilda krav som ställs på ärenden som innebär myndighetsutövning i en kommunal nämnd samt hur de två överklagandemöjligheterna, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning fungerar. Rollfördelningen mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förtydligas liksom vilka sanktioner som kan aktualiseras i den kommunala verksamheten. Vi behandlar även grundläggande regler om allmäna handlingar och hur sekretessreglerade uppgifter ska hanteras, särskilt i digitala sammanhang. Slutligen behandlar vi även regelverket som styr de kommunala sammanträdena.

Kursen riktar sig till dig som är nämndsekreterare, ska jobba som sådan eller har arbetsuppgifter som motsvarar en nämndsekreterares i en kommun eller landstingskommun.

Det här är en av våra kurser inom offentlig förvaltning.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Superbra och engagerad föreläsare. Toppen med mycket domar och exempel"
"Mycket bra utbildning. Informativ och lättförståelig"
"Intressant, kunnigt och medryckande"

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Stadsjurist, Malmö stad

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hos JP Infonet håller Natalie kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

  • Kommunens kompetens – vad får en kommun befatta sig med?
  • Kommunens organisation och ansvarsfördelning 
  • Reglementen, delegationsordningar, förordnanden och andra viktiga styrdokument
  • Ärenden som innebär myndighetsutövning och andra kommunala ärenden, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning
  • Objektivitet och likabehandling enligt regeringsformen och likställighet enligt kommunallagen, om jäv och mutor.
  • Rollfördelning mellan tjänstemän och politiker? Om tjänstefel och andra sanktioner.
  • Allmänna handlingar och sekretess samt personuppgiftsbehandling.
  • Om sammanträdena.

Kontakt

Har du frågor om kursen Utbildning för nämndsekreterare eller undrar något kring vårt övriga kursutbud, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000