Kurs – Offentlig upphandling – interna köp

En genomgång av den relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen. EU:s upphandlingsdirektiv innehåller en kodifiering – med viss modifiering – av den etablerade rättspraxis som föreligger från EU-domstolen.

Ett komplext område inom offentlig upphandling är vilka köp av varor, tjänster och byggentreprenader mellan upphandlande myndigheter och enheter som är upphandlingspliktiga och vilka som inte är det. EU-domstolen har behandlat frågorna i en omfattande rättspraxis vilken legat till grund dels för svensk lagstiftning, dels för flera uppmärksammande avgöranden från svenska domstolar, inte minst i avfallsbranschen. Principen om upphandlingsfrihet för dessa transaktioner kallas ofta för ”in-house-undantaget” eller för ”Teckaldoktrinen”. Till detta kommer en i praxis utvecklad doktrin om upphandlingsfrihet vid samarbete mellan upphandlande myndigheter – så kallade Hamburgsamarbeten.

De nya upphandlingsdirektiven innehåller en kodifiering – med viss modifiering - av den etablerade rättspraxis som föreligger från EU-domstolen, både vad avser Teckaldoktrinen och Hamburgsamarbeten. Köp och samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter är mycket vanligt förekommande, särskilt mellan kommunala bolag och kommunerna, och uppgår till mycket stora belopp.

Kursen Offentlig upphandling- interna köp riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult med flera. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.Kursledare

Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Så här säger Per-Ola Bergqvist om kursen:
”Här får du en genomgång av de strategiska frågeställningarna om köp mellan kommuner, myndigheter och offentligt kontrollerade bolag med relevant praxis från både svenska domstolar och EU-domstolen."

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Bakgrunden i EU-domstolens praxis
  • Svensk rättspraxis
  • Regleringen i de nya EU-direktiven och dess genomförande i svensk lag
  • Kontrollkriteriet – tillämpning och omfattning. Hur uppfylls detta av svenska upphandlande myndigheter och enheter?
  • Verksamhetskriteriet – tillämpning och omfattning. Hur skall omsättningskravet beräknas? Vilka intäkter skall anses vara interna och externa?
  • Hamburgsamarbeten – när kan detta undantag tillämpas?
  • Reglernas tillämpning på svenska förhållanden; såsom kommunalförbund, kommunala bostadsbolag
  • Vilka är riskerna om undantagen inte befinns tillämpliga?