Kurs – Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandlingRättspraxis avseende området offentlig upphandling har ofta ett avgörande inflytande över en upphandlares vardag, samtidigt som mängden avgöranden gör det svåröverskådligt och i många fall svårtolkat. Kammarrätter meddelar cirka 350 domar inom rättsområdet per år, kompletterat av ett tiotal domar per år från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

JP Infonet bjuder in till en genomgång av den senaste tidens rättspraxis riktat till såväl den erfarne juristen som upphandlaren, i syfte att hålla er uppdaterade om hur rättspraxis utvecklats inom rättsområdet.Kursledare

Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare, Foyen Advokatfirma

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Programpunkter för utbildningen

Dagen består i huvudsak av dessa tio programpunkter;

 1. Golvpriser – HFD:s golvprisdom från juni 2018 har resulterat i flera kammarrättsdomar kring möjligheterna för upphandlare att styra priserna i anbud, även på att andra sätt än rena golvpriser. En analys av det aktuella rättsläget ges.
 2. ”… eller likvärdigt” Vilka konsekvenser innebär det klassiska tillägget ”…eller likvärdigt”. Vad är likvärdigt? När och hur ska det visas att det som offereras är likvärdigt? Den vägledning som EU-domstolen och svenska kammarrätter analyseras.
 3. När gäller hyresundantaget?
  Nya domar från våren 2019 föredras och analyseras.
 4. Utvärdering av inslag av med subjektiva bedömningar – vad är tillåtet? En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 5. När blir avtalet ett ramavtal och när kan ramavtalet löpa längre än fyra år?
  När övergår ett avtal till att bli ett ramavtal? Vilka är de särskilda villkor som gör det tillåtet med längre avtalstider för ramavtal än fyra år? En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 6. Ramavtal: Krav på volymer och köp utanför varukorgen
  Coop-service domen och tillsynsmyndigheternas analyser av dess tillämpning. En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 7. Att avbryta en upphandling
  En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 8. Direktupphandling – nya domar avseende synnerlig brådska respektive tekniska skäl föredras och analyseras. Nya domar avseende synnerlig brådska respektive tekniska skäl skall föredras och analyseras.
 9. Avtalsspärren – förlängning och upphävande av förlängd sådan. Ny praxis från HFD,
 10. Ändringar i ingångna avtal. Senaste tidens rättspraxis angående ändringar i ingångna avtal föredras och analyseras.