Kurs – Retroaktiv ersättning för personlig assistans

Retroaktiv_ersattning_for_personlig_assistans_16x9.jpg

När ett gynnande beslut om ekonomisk ersättning för personlig assistans fattats av kommunen är ärendet inte nödvändigtvis avslutat. Den enskilde kan vara missnöjd med antalet timmar men också med den tidpunkt från vilken ekonomisk ersättning ska betalas ut.

Den enskilde ansöker ofta samtidigt om både assistansersättning genom Försäkringskassan och kommunstödd personlig assistans. Anser försäkringskassan att tid för de grundläggande behoven inte överstiger 20 timmar i veckan avslås ansökan. I ett sådant beslut kan kassan ha kommit fram till att tid för grundläggande behov uppgår till exempelvis 8 timmar i veckan varför ansvaret hamnar hos kommunen som dock ska göra en ny självständig bedömning.

Under kursen presenteras och diskuteras vilka ersättningar med LSS som grund som kan utges med retroaktiv verkan. Vi reder ut förutsättningarna för att en kommun ska behöva stå för ekonomisk ersättning för förfluten tid och vad som kan åberopas mot ett yrkande om ersättning för förfluten tid.

Kursen riktar sig till dig som är handläggare, ombud eller jurist och arbetar med omprövningsfrågor eller tvister gällande personlig assistans såväl i kommun som på assistansbolag.

Kursdeltagarna erbjuds att i förväg sända in allmänna frågeställningar till föreläsaren.

Kursledare

Finn Kronsporre

Jurist

Jurist Finn Kronsporre håller utbildning inom socialrätt. Han har lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS.

Programpunkter för utbildningen

  • Vilken betydelse har försäkringskassans bedömning i ärenden hos kommunen?
  • Vad ska åberopas i ett fall där kommunen menar att assistans inte ska beviljas därför att tidsåtgången för hjälp med de grundläggande behoven är alltför knapp?
  • När kan en kommun framgångsrikt åberopa att hjälpen ska tillgodoses av annan huvudman?
  • Frågorna om under vilka förutsättningar dubbelassistans kan beviljas och om det finns en nedre tidsgräns för rätten till personlig assistans enligt LSS kommer att beröras.