Kurs - Den särskilda prövningen och regleringen av industriutsläppsverksamheter (IED) och Sevesoverksamheter

EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, trädde i kraft 2013 och har lett till ändringar som berör många verksamheter i Sverige, främst inom industri- och energisektorn.  Direktivet är en omarbetning av IPPC-direktivet och sex sektorsdirektiv. Regleringen innebär bl.a. skärpningar i kraven på bästa tillgänglig teknik och utsläppsvärden samt att dokumentera och redovisa föroreningar.

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Genomförandet av Seveso III-direktivet har lett till ändringar i den svenska lagstiftningen och då främst genom lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor samt MSB:s föreskrifter. Dessutom har ändringar gjort i miljöbalken samt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt plan- och bygglagen (2010:900).

Kursens fokus är att lyfta de särskilda frågeställningar som uppkommer i prövningar av verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna samt Seveso-bestämmelserna. Sådana frågeställningar kan omfatta exempelvis uppfyllandet av BAT-slutsatser, framtagandet av statusrapport, upprättande av säkerhetsrapport m.m.

Kursen berör också frågan vilka verksamheter som faktiskt berörs av respektive regelverk, samt de särskilda frågor som kan uppkomma inom ramen för det löpande tillsynsarbetet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar inom såväl kommuner, myndigheter, domstolar och företag. Det kan vara i rollen som advokat, jurist, konsult, handläggare, eller beslutsfattare m.fl. 

Föreläsare

Olof Hasselberg

Advokat

Advokat Olof Hasselberg Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Olof är specialiserade inom miljörätten.

 Programpunkter för utbildningen 

  • Bakgrund till IED-regleringen
  • Implementeringen i Sverige
  • Vilka verksamheter är industriutsläppsverksamheter?
  • Det materiella innehållet, BREF/BAT, utsläppsvärden som begränsningsvärden, skillnaden mellan BAT och BMT
  • BAT-slutsatsernas genomslag i förhållande till tillståndens rättskraft
  • Bakgrund till Sevesobestämmelserna, syftet m.m.
  • Vilka verksamheter är Sevesoverksamheter?
  • Anmälningsplikt och tillståndsprövning

Kontakt

Har du frågor om kursen Den särskilda prövningen och regleringen av industriutsläppsverksamheter (IED) och Sevesoverksamheter eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom miljörätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000.