Kurs – Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

industriutslappsverksamheter-ied-den-sarskilda-provningen-och-regleringen.jpg

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) trädde i kraft 2013 och har lett till ändringar som berör många verksamheter i Sverige, främst inom industri- och energisektorn. Direktivet är en omarbetning av IPPC-direktivet och sex sektorsdirektiv. Regleringen innebär bland annat skärpningar i kraven på bästa tillgänglig teknik (BAT) och utsläppsvärden samt att dokumentera och redovisa föroreningar.

Alla industriutsläppsverksamheter är skyldiga att uppfylla tillämpliga BAT-slutsatser och andra krav som den särskilda regleringen innebär. Det är därför av stor betydelse för både verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och prövningsmyndigheter att kunna avgöra vilka verksamheter som omfattas av bestämmelserna och i vilken utsträckning kraven kan anses uppfyllda i de enskilda fallen.

Kursens fokus är att lyfta de särskilda frågeställningar som uppkommer i prövningar av verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna. Sådana frågeställningar omfattar exempelvis uppfyllandet av relevanta BAT-slutsatser och BAT-AEL, framtagandet av statusrapport, BAT-slutsatsernas förhållande till kraven i miljöbalken med mera.

Kursen berör också frågan vilka verksamheter som faktiskt berörs av respektive regelverk, samt de särskilda frågor som kan uppkomma inom ramen för det löpande tillsynsarbetet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar inom såväl företag och branschorganisationer som kommuner och myndigheter. Det kan vara i rollen som projektledare eller miljösamordnare på företag, konsult, handläggare, jurist eller beslutsfattare med flera.

Kursledare

Olof Hasselberg

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Olof Hasselberg Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Olof är specialiserad inom miljörätten och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Emma Lund

Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Emma Lund, advokat och delägare på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå i Stockholm, arbetar främst med frågor kopplade till miljöfarlig verksamhet. Hon har särskild erfarenhet av stora tillståndsprövningar och frågor kopplade till industriutsläppsverksamheter. Emma anlitas ofta som föreläsare inom miljörättens område och håller även utbildning inom miljörätt hos JP Infonet.

 Programpunkter för utbildningen 

  • Bakgrund till IED-regleringen
  • Implementeringen i Sverige
  • Vilka verksamheter är industriutsläppsverksamheter?
  • Det materiella innehållet, BREF/BAT, utsläppsvärden som begränsningsvärden, skillnaden mellan BAT och miljöbalkens begrepp "bästa möjliga teknik"
  • Huvud- och sidoverksamheter respektive huvud- och sidoslutsatser
  • Hanteringen av industriutsläppsbestämmelserna i miljöprövningar
  • BAT-slutsatsernas genomslag i förhållande till tillståndens rättskraft
  • Statusrapporter
  • Alternativvärden och dispenser