hammer lagkommentar till lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Lagkommentaren är skriven av Jimmy Järvenpää och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den demografiska utvecklingen, en strukturomvandling inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt en ökande användning av digital personuppgiftsbehandling medför behov av att förenkla och förbättra informationsutbyten mellan olika aktörer. Regleringen av vårdgivares tillgång till personuppgifter hos andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring fanns tidigare i patientdatalagen (2008:355). Regleringen flyttades till, och omformulerades, i lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Sedan den 1 januari 2023 gäller lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Lagen reglerar förutsättningar för ett elektroniskt system som gör det möjligt för vårdgivare eller omsorgsgivare att ge eller få tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter om patienter och omsorgsmottagare hos andra vårdgivare eller omsorgsgivare.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation gör det möjligt för hälso- och sjukvårdens vårdgivare och socialtjänstens omsorgsgivare att, under vissa förutsättningar, enklare utbyta personuppgifter. Utbytet kan bidra till en god och säkrare hälso- och sjukvård för envar respektive en god och säkrare omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Vårdgivare (regioner, kommuner och statliga vårdgivare samt enskilda näringsidkare) och omsorgsgivare (myndigheter i kommun eller region som ansvarar för eller utför insatser för äldre personer eller personer med funktionsnedsättning samt enskilda näringsidkare) kan få bättre tillgång till information. Detta kan bidra till att patienters och omsorgsmottagares behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänstens omsorg bättre tillgodoses. 

I denna lagkommentar kommenteras lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation paragraf för paragraf. Den innehåller även hänvisningar till framför allt förarbeten.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som är intresserade av regleringen som avser sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Jimmy Järvenpää

Ämnesråd, Socialdepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023