Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Samägare behövde inte avstå sin rätt till borgenärer

HD överprövar ett beslut om fördelning av köpeskilling efter exekutiv försäljning av en utmätt bostadsrätt.

3 jun 2021

Påverkar en tredje mans betalning på grund av eget ersättningsansvar en gäldenärs betalningsskyldighet vid utmätning?

I avgörandet ”Fastigheten Nanna” prövar HD om en tredje mans betalning på grund av eget ersättningsansvar påverkar en gäldenärs betalningsskyldighet på ett sätt som har betydelse vid utmätning. 

4 maj 2021

En ny lag om företagsrekonstruktion

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021

HD prövar förutsättningarna för F-skuldsanering

Oktober 2016 infördes en särskild lag om skuldsanering för företagare och före detta företagare. HD har nu, drygt fyra år senare, i två avgöranden prövat hur lagen ska tillämpas.

8 apr 2021

HD prövar om en underrättelse till konkursförvaltaren medför preskriptionsavbrott mot gäldenären

I målet ”CitiFinancials fordran” prövar HD frågan om omständigheten att en konkursförvaltare har underrättats om en fordran mot konkursgäldenären medför att preskriptionsavbrott har skett också mot gäldenären.

18 jan 2021

EU-domstolen prövar frågan om var en insolvent privatperson ska anses ha sina huvudsakliga intressen

EU-domstolen prövar om en domstol i Portugal ska kunna inleda ett insolvensförfarande beträffande två makar som var bosatta i Förenade Konungariket.

28 okt 2020

Gå till sida: , 1 (denna sida), ,