Utvärderingskriterium har felaktigt tillämpats som ett obligatoriskt krav

En region upphandlade el-, tele- och datainstallationer och ställde krav på att anbudsgivare skulle uppge referensprojekt. Ett bolag ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde att kravet på referensprojekt endast utgjorde ett utvärderingskriterium, varför bolagets anbud inte kunde förkastas med hänvisning till brist i referensprojektet. Kammarrätten håller med bolaget och bedömer att det framgår av anbudsformuläret att det är fråga om ett utvärderingskriterium och inte ett obligatoriskt krav. Eftersom regionen har tillämpat kravet som ett obligatoriskt krav har upphandlingen inte genomförts på ett öppet sätt.

upphandling_Utvarderingskriterium_har_felaktigt_tillampats_som_ett_obligatoriskt_krav_16x9.jpg

Bakgrund


En region upphandlade ramavtal för el-, tele- och datainstallationer genom ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och beslutade att anta fyra andra anbudsgivare än det i målet aktuella bolaget.

Av punkt 4.2 i anbudsformuläret framgick att anbudsgivare skulle uppge två referensprojekt per namngiven person i respektive roll. Referensprojekt för en namngiven person skulle också uppfylla kravet på att leverantörens entreprenadkostnad eller uppdragsstorlek varit större än 300 000 kronor. 

Enligt regionen uppfyllde bolaget inte kravet i punkten 4.2 och bolaget tilldelades därför inte kontrakt.

Bolaget ansökte om överprövning och anförde bland annat att kravet på referensprojekt i punkt 4.2 i anbudsformuläret endast utgjorde ett utvärderingskriterium, varför bolagets anbud inte kunde förkastas med hänvisning till brist i referensprojektet.

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.

Kammarrättens bedömning


Av punkten AFB.5 i de administrativa föreskrifterna framgår att samtliga obligatoriska krav ska vara uppfyllda för att tilldelas avtal. Prövningen av anbud görs i flera steg, varav ett är kontroll av obligatoriska kvalificeringskrav, i enlighet med avsnitt AFB.52 ”Prövning av anbudsgivares lämplighet”. Endast de anbud som klarat samtliga uppräknade krav kommer att gå vidare och utvärderas mot angivna tilldelningskriterier i enlighet med avsnitt AFB.53 ”Prövning av anbud”.

Kammarrätten konstaterar att prövningen av anbudsgivares lämplighet omfattar bland annat teknisk och yrkesmässig kapacitet (AFB.523). Av anbudsformuläret framgår i den delen att det är ett obligatoriskt krav att anbudsgivaren ska uppge två referensobjekt. Det är dock inte dem som aktuellt mål gäller, utan de referensobjekt som avses i punkt 4.2 i anbudsformuläret (AFB.53). Det är i den här delen alltså fråga om ett utvärderingskriterium och inte ett obligatoriskt krav då punkten 4.2 återfinns under avsnitt AFB. 53.

Regionens avsikt har uppenbarligen varit att det skulle vara ett obligatoriskt krav och det är också på det sättet det har tillämpats av regionen. Det innebär att upphandlingen inte har genomförts på ett öppet sätt och att en av de grundläggande principerna för offentlig upphandling har åsidosatts. Eftersom bolagets anbud har förkastats har bolaget lidit skada till följd av detta. Det finns därmed redan av denna anledning grund för att ingripa mot upphandlingen. Då felet är hänförligt till det konkurrensuppsökande skedet ska upphandlingen ska göras om.

Publicerad 19 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022

Den 1 november 2021 började en ny lag att gälla som påverkar upphandling av livsmedel. Enligt vår expert Eva Lindahl Toftegaard får lagen betydelse för såväl privata företag i livsmedelsbranschen som upphandlande myndigheter.

7 dec 2021

Konkurrensverket anser att det var en otillåten direktupphandling när en tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna.

7 dec 2021