Logga in

Glömt ditt lösenord?

Tillräckligt att obligatoriska krav på lungfunktionmätningsutrustning är uppfyllda vid avtalsstart

upphandling_Tillräckligt-att-obligatoriska-krav-på-lungfunktionmätningsutrustning-är-uppfyllda-vid-avtalsstart.jpg

En region upphandlade lungfunktionmätningsutrustning och ställde krav på att offererat system skulle vara kompatibelt med regionens befintliga system och att skärmar och paneler skulle ha svensk text. Kammarrätten prövar frågan om när kraven ska vara uppfyllda och konstaterar att kraven är av teknisk karaktär. De är direkt kopplade till upphandlingen och de produkter som ska levereras till regionen. De utvärderas inte heller särskilt. Det räcker därför att kraven är uppfyllda vid avtalsstart.

Bakgrund

En region upphandlade lungfunktionmätningsutrustning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och tilldelade bolag A kontrakt.

Enligt upphandlingsdokumentet skulle offererat system vara kompatibelt med regionens befintliga system. Av upphandlingsdokumentet framgick också att skärmar och paneler skulle ha svensk text.

Bolag B ansökte om överprövning och anförde att bolag A:s anbud inte uppfyllde de obligatoriska kraven vid anbudsinlämnandet. Bolag B menade därför att bolag A:s anbud borde ha förkastats.

Regionen framhöll att det var tillräckligt att kraven var uppfyllda vid avtalsstart eftersom det hade varit oproportionerligt att kräva att de efterfrågade funktionerna var uppfyllda redan vid anbudets inlämnande.

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten konstaterar att det inte finns några grundläggande upphandlingsrättsliga principer eller andra bestämmelser i LOU som ger svar på frågan om när ett obligatoriskt krav på en upphandlad produkt ska vara uppfyllt.

Av punkten 1.3.3 i upphandlingsdokumentet framgår att en grundförutsättning för att ett anbud ska kunna tilldelas ramavtal är att de obligatoriska kraven är uppfyllda.

Enligt kammarrättens bedömning går det inte att enbart av denna formulering utläsa om de krav som målet gäller ska vara uppfyllda vid anbudslämnandet, vid tilldelningsbeslutet eller först vid avtalsstart. Kraven måste ses i sitt sammanhang.

Kammarrätten noterar att de båda kraven är av teknisk karaktär. De är direkt kopplade till upphandlingen och de produkter som ska levereras till regionen. De utvärderas inte heller särskilt. Dessa omständigheter medför, enligt kammarrätten, att upphandlingsdokumentet får förstås så att det räcker att kraven är uppfyllda vid avtalsstart. Det finns därför inte grund för att ingripa mot upphandlingen med hänvisning till att bolag A:s anbud utvärderats trots att bolag A inte uppfyllde kraven redan vid anbudslämnandet.

Bolag B har framfört ett andrahandsyrkande i kammarrätten. Kammarrätten anser att det yrkandet bygger på förutsättningen att kraven bedöms vara oproportionerliga. Kammarrätten konstaterar att det inte har åberopats några omständigheter som ger anledning att göra en sådan bedömning. Det finns därför inte heller av detta skäl grund för ingripande mot upphandlingen.

Av Anna Bernefalk, redaktör och jurist för JP Upphandlingsnet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 15 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024