Stor oro bland kommunerna för sämre stöd till arbetssökande - JP Infonet

Stor oro bland kommunerna för sämre stöd till arbetssökande

Det finns en stor oro bland kommunerna för sämre stöd till de arbetssökande och för en ökning av ekonomiskt bistånd. Det visar en enkät från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om förändringarna av arbetsmarknadspolitiken.

 
Våren 2019 genomförde SKL en enkätundersökning till cheferna för kommunernas arbetsmarknadsenheter för att få fördjupad kunskap om deras perspektiv på arbetsmarknadspolitikens förändringar.

Stort ansvar för arbetsmarknadsinsatser

Omkring hälften av de individer som i dag har ekonomiskt bistånd har det på grund av arbetslöshet och kommunerna lägger redan fem miljarder kronor på arbetsmarknadsinsatser. Sammantaget möter landets kommuner över 100 000 individer i sina arbetsmarknadsverksamheter. 

Undersökningen visar att en övervägande majoritet av kommunerna anser att det är önskvärt att kommunerna kan utföra arbetsmarknadsinsatser på uppdrag och med finansiering av staten.

– Genom åren har kommunerna på eget initiativ byggt upp arbetsmarknadsverksamheter då Arbetsförmedlingens stöd inte varit tillräckligt. De har en unik roll att spela i samordningen av kommunala insatser och åtgärder för att rusta försörjningsstödstagare att gå till självförsörjning, säger Anders Knape, ordförande på SKL.

Många kommuner har låg tilltro till de kommande fristående aktörernas kapacitet, särskilt att möta behoven från dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Framför allt mindre kommuner nämner detta.

Mycket stöd till arbetssökande

Kommuner som saknar ett Arbetsförmedlingskontor uppger att de hjälper arbetssökande med insatser som ligger inom Arbetsförmedlingens uppdrag. Många hjälper till med inskrivning hos Arbetsförmedlingen, tolkning av myndighetens beslut, hantering av digitala ärenden och aktivitetsrapportering.

– Digitalisering är en viktig strategi för att skapa framtidens välfärdstjänster. Men det vi ser just nu är att Arbetsförmedlingens digitala system ännu inte är utvecklade för att möta individer på olika språk. Det finns inte heller stöd för olika funktionsvariationer, säger Anders Knape. 

Synen på Arbetsförmedlingens roll

Individer med komplexa behov behöver ofta insatser från flera aktörer för att de ska närma sig ett arbete. Fyra av fem kommuner uppger att samverkan med Arbetsförmedlingen i enskilda individärenden kommer att bli sämre eller mycket sämre 2019–2020 i spåren av myndighetens förändringar.

Kommunerna tillfrågades också om vilka områden de ansåg att Arbetsförmedlingen borde prioritera i sitt fortsatta arbete. Här svarar flest samverkan runt den enskilda individen.

Senast uppdaterad 27 jun 2019

Mer om Sociala frågor
Utbildningar
  • Kursen omfattar de bestämmelser som avhandlar barns rättsliga ställning i samhället med särskild fokus på barnens rättigheter. Regelverket sträcker sig över olika rättsområden och belyser relevant speciallagstiftning främst det som berör kommunal juridik. Barnkonventionens funktion som styrdokument och kommande lag behandlas särskilt.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Natalie Glotz Stade
  • Under kursen sker en genomgång av det grundläggande regelverket kring handläggning och dokumentation, inklusive de nya lagändringarna. Särskilt fokus läggs på hur informationsinsamling, analys och bedömning ska kunna säkerställa att barnets bästa i möjligaste mån tillvaratas.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Ulrika Ekebro
  • Kursen innehåller en genomgång av aktuella lagbestämmelser med nedslag i förarbeten och aktuell rättspraxis inom LVU-området. Bl.a. behandlas grunderna att bereda vård, frågor om omedelbart omhändertagande, tidsfrister samt omprövning och vårdens upphörande. (5,75 undervisningstimmar) 

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Anna Lindén, Ylva Hedén

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området