Senaste rättspraxis på upphandlingsområdet under hösten 2016

Flera intressanta avgöranden på upphandlingsområdet har avgjorts under andra halvåret 2016. Både i EU-domstolen och i svenska instanser.  

EU-domstolen har bland annat återigen slagit fast att en anbudsgivare vars anbud rätteligen förkastats kan ha rätt att ansöka om överprövning samt att tillämpningen av uteslutningsgrunderna kan skilja sig åt mellan EU:s medlemsstater. 

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett uppmärksammat mål kommit fram till att det är okej med en drastiskt förändrad prisbild i samband med att ett avtal förlängs. Detta så länge det finns en tydlig och kommunicerad prisjusteringsklausul. 

Kammarrätten i Jönköping och i Stockholm har bland annat prövat omfattningen av regelverket. De har funnit att hänvisning till och tillämpning av delar av LOU vid en upphandling av en tjänstekoncession inte ger rätt till överprövning enligt LOU och att en direktupphandling var otillåten när önskemål kring konstnärlig gestaltning från en skola inte varit så specifika att endast en viss leverantör har kunnat utföra uppdraget.

Vill du få tillgång till en fullständig praxisuppdatering? 

I vår webbkurs JP Webbkurs – Upphandling vägleder upphandlingsjurist och redaktör Viktor Hård af Segerstad dig genom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Kursen uppdateras fyra gånger per år med lagstiftnings- och praxisnyheter för att du enkelt och stressfritt ska kunna hålla dig uppdaterad.

Du hittar även en praxissammanställning med alla de viktigaste upphandlingsdomarna från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i JP Upphandlingsnet.

Senast uppdaterad 14 feb 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området