Sammanställning om årlig ersättning till leverantör omfattas inte av sekretess

Kammarrätten bedömer att en sammanställning hos ett kommunalt bolag med uppgifter om ersättning per år till en leverantör kan lämnas ut. Det kan inte antas att det kommunala bolagets konkurrenter kommer att gynnas på bolagets bekostnad och det finns ingen särskild anledning att anta att leverantören lider skada om uppgifterna lämnas ut.

upphandling_arlig_ersattning_till_leverantor_omfattas_inte_av_sekretess_16x9.jpg

Bakgrund


Ett kommunalt bolag genomförde en direktupphandling av digital betallösning för parkering och tecknade avtal med en leverantör. Ett bolag begärde hos kommunen att få ta del av uppgifter om ersättning per år för upphandlade tjänster under de senaste tre åren. Kommunen avslog bolagets begäran med hänvisning till att uppgifterna om ersättning var sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) med hänsyn till risk för affärsmässig skada.

Bolaget överklagade kommunens beslut till kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

Kammarrättens prövning avser innehållet i en sammanställning avseende ersättning till leverantören för åren 2018-2020 och inte innehållet i själva avtalet.

Sekretess för myndighets affärsförhållanden

Det kommunala bolaget har gjort gällande att de årliga ersättningarna till leverantören ska sekretessbeläggas med stöd av 19 kap. 1 § OSL. För sekretess enligt bestämmelsen krävs att det kommunala bolagets konkurrenter gynnas på bolagets bekostnad om uppgifterna röjs. Det kommunala bolaget uppger att det kan antas att så är fallet, exempelvis vid framtida upphandlingar där bolaget är med som anbudsgivare.

Enligt kammarrätten går det dock inte enbart av uppgifterna om årlig total ersättning att dra någon slutsats om vilka kostnadsposter som bolaget har eller vilka strategiska och kommersiella överväganden som man gjort. Uppgifterna kan därför inte sekretessbeläggas med stöd av 19 kap. 1 § OSL.

Sekretess för enskilds affärsförbindelse med myndighet

Både det kommunala bolaget och leverantören menar också att de begärda uppgifterna inte ska lämnas ut med stöd av sekretessbestämmelsen i 31 kap. 16 § första stycket OSL. För sekretess enligt bestämmelsen krävs att det av särskild anledning kan antas att leverantören lider skada om uppgifterna röjs. De båda bolagen menar att ett röjande av uppgifterna om ersättning skulle medföra en konkurrensnackdel för leverantören, dels gentemot bolagets konkurrenter som skulle få kännedom om priser som bolaget normalt erbjuder och har erbjudit i den aktuella upphandlingen, dels mot potentiella kunder i kommande upphandlingar. 

Kammarrätten gör dock bedömningen att uppgifterna om årlig ersättning inte i sig avslöjar sådana strategiska och kommersiella överväganden som gör att det finns särskild anledning att anta att leverantören lider skada om uppgifterna röjs. Uppgifterna kan därför heller inte sekretessbeläggas med stöd av 31 kap. 16 § OSL. 

Det kommunala bolagets sammanställning innehållande årligt totalbelopp avseende ersättning till leverantören för åren 2018-2020 ska därför lämnas ut till bolaget.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Senast uppdaterad 14 jun 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området