Rättspraxis på upphandlingsområdet

Under det senaste halvåret har en hel del intressanta avgöranden på upphandlingsområdet kommit. Domar från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna ger en överblick över senaste praxis inom upphandling.

EU-domstolen förtydligar flera frågor kring åberopande av extern kapacitet och referensuppdrag i en dom. I en upphandling av informationssystem för sjukvårdsinrättningar ansåg EU-domstolen bland annat att en leverantör inte kan lämna in handlingar som inte ingick i det ursprungliga anbudet efter att anbudstiden gått ut.


Praxis på upphandlingsområdet 1 januari 2017 - 30 juni 2017


Kan man ställa olika krav på lämplighetsprövningen av en leverantör beroende på vilket land den kommer ifrån? I en upphandling ställdes det olika krav på hur utredning om leverantörers lämplighet skulle hämtas in, beroende på om leverantören var inhemsk eller utländsk. Frågan är om det strider mot de allmänna principerna för offentlig upphandling i kammarrätten att ställa sådana olika krav. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd för prövning av frågan i kammarrätten.

En leverantör hade yrkat att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara ett avtal som Systembolaget tecknat utan att annonsera upphandlingen enligt LOU. Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att Systembolaget inte kan jämställas med en upphandlande myndighet vid tillämpningen av LOU. Systembolaget styrs därför inte av LOU vid inköp.

Vill du får tillgång till en fullständig praxissammanställning?

Läs mer om våra webbtjänster på upphandlingsområdet.

Senast uppdaterad 4 sep 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området