Rätt att avbryta upphandling när det saknades uppgift om takvolym i upphandlingsdokumenten

En kommun avbröt en upphandling av transport- och anläggningsmaskintjänster med motiveringen att det i upphandlingsdokumenten saknades uppgift om sådana takvolymer som avses i EU-domstolens dom Coopservice. Kammarrätten konstaterar att uppgiften om ett totalt värde på 20 miljoner kronor inte kan anses som en uppgift om den maximala omfattning som upphandlingen gäller. Kommunen har därför haft saklig grund för att avbryta upphandlingen.

upphandling_Ratt_att_avbryta_upphandling_nar_det_saknades_uppgift_om_takvolym_i_upphandlingsdokumenten_16x9.jpg

BAKGRUND

En kommun upphandlade transport- och anläggningsmaskintjänster enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och antog en leverantör för grupp A och en annan leverantör för grupperna B och C. Därefter beslutade kommunen att avbryta upphandlingen med motiveringen att det i upphandlingsdokumenten saknades uppgift om sådana takvolymer som avses i EU-domstolens dom i mål C-216/17 (Coopservice).

Leverantörerna ansökte om överprövning och anförde att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara beslutet att avbryta upphandlingen.

FÖRVALTNINGSRÄTTEN

Frågan i målet är om kommunen har haft sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen.

Förvaltningsrätten konstaterar att det i upphandlingsdokumenten med tillhörande annons anges ett värde på 20 miljoner kronor totalt. Hur hela beloppet närmare är beräknat anges inte. I upphandlingsdokumentens föreskrifter gällande omfattning saknas närmare uppgifter om vilka kvantiteter avtalet gäller för. Det finns visserligen kvantitativa uppgifter avseende kommunens behov i upphandlingsdokumentens prisbilagor. Där anges minimibehov och uppskattat årligt behov. Att uppskattat årligt behov är lika med maximalt antal kan däremot inte förutsättas. Någon klar uppgift om sådant maximalt värde eller takvolym som avses i domen Coopservice kan därför inte utläsas ur upphandlingsdokumenten. Uppgiften om ett totalt värde på 20 miljoner kronor kan därmed, enligt förvaltningsrättens bedömning, inte anses som en uppgift om den maximala omfattning som upphandlingen gäller.

Denna brist kan ha påverkat upphandlingens konkurrensuppsökande skede och därmed möjligheterna att korrekt och lagenligt genomföra upphandlingen. Förvaltningsrätten kommer därför fram till att kommunen har haft saklig grund för att avbryta upphandlingen.

KAMMARRÄTTEN

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

Domen (se Kammarrätten i Jönköping 2020-10-28, mål nr 3137-20) är refererad av jurist Anna Bernefalk.

Publicerad 5 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Enligt kammarrätten saknas det skäl att ogiltigförklara avtalet eftersom upphandlingen gäller en sådan konstnärlig tjänst som får direktupphandlas enligt de nya reglerna i LOU. Avtalet får därför bestå. 

3 okt 2023

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar.

2 okt 2023