Personlig integritet i förhållande till brottsbekämpning

Kan en myndighet beordra teleoperatörer att lämna ut personuppgifter om en innehavare av ett SIM-kort, som har aktiverats med en stulen mobiltelefon? Enligt EU-domstolen är det proportionaliteten mellan ingreppet i den enskildes grundläggande rättigheter och brottets karaktär som ska vara avgörande för om uppgifter ska lämnas ut.

dataskydd_personlig_integritet_vs_brottsbekampning_16x1.jpg

I det så kallade Tele2-målet kom EU-domstolen bland annat fram till att utlämnande av personuppgifter gällande telekommunikation kräver en viss allvarlighet beträffande det aktuella brottet. Åtminstone har det tolkats så eftersom grov brottslighet var i fokus i det målet. I ett nyligen avgjort mål, C-207/16, har EU-domstolen klargjort vad som gäller.

Målet handlar om en man som blev rånad på sin plånbok och mobiltelefon. Polisen begärde att undersökningsdomaren skulle beordra ett antal teleoperatörer att lämna uppgifter om de telefonnummer som aktiverats med den stulna telefonen. Bland annat ville polisen ta del av personernas för- och efternamn och eventuellt även deras adress. Begäran avslogs då undersökningsdomaren ansåg att åtgärden inte var ändamålsenlig för att identifiera förövaren. Utlämnande fick endast göras i ärenden som rörde allvarliga brott.

Frågan hänsköts till EU-domstolen som konstaterar att utlämnande av sådan information utgör ett ingrepp i den enskildes grundläggande rättigheter. Den huvudsakliga frågan är dock om möjligheten att lämna ut information ska begränsas till ”allvarlig brottslighet”. EU-domstolen kommer fram till att det är proportionaliteten mellan ingreppet i den enskildes grundläggande rättigheter och brottets karaktär som ska vara avgörande för om uppgifterna ska lämnas ut.

I det aktuella målet var inte ingreppet så ”allvarligt” för den enskilde och inte heller brottet var av allvarlig karaktär. Därför stod ingreppet i proportion till utlämnandet.

Vill du läsa hela analysen, skriven av vår expert Didrik Värmon?


Läs då mer om informationstjänsten JP ITnet.

Publicerad 23 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023