Påverkan på kulturmiljön satte stopp för plantering av skog

Efter en anmälan för samråd förbjöd en länsstyrelse förbjöd plantering av skog med hänsyn till den skada som åtgärden skulle medföra på kulturmiljön. I målet slår MÖD fast att det var rätt av länsstyrelsen att i ärendet pröva åtgärdens påverkan på kulturmiljön. MÖD delar även länsstyrelsens bedömning att värdefull kulturmiljö kan skadas vid plantering av skog. JP Infonets jurist förklarar domen!

miljo_karin_skog_kultur16x9.jpg

Vad har hänt?

Ett bolag anmälde till en länsstyrelse att dom planerade att ta jordbruksmark ur produktion genom att plantera olika sorters gran och poppel på totalt 37 hektar inom en fastighet. Länsstyrelsen beslutade att förbjuda planteringen av skog enligt anmälan. Anledningen var att planteringen enligt länsstyrelsen skulle medföra påtaglig skada på kulturmiljön och områdets naturvärden. Bolaget överklagade länsstyrelsen beslut till mark- och miljödomstolen (MMD). MMD menade att områdets kulturmiljövärden inte får beaktas av länsstyrelsen vid en prövning enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (MB) och upphävde därför beslutet. Länsstyrelsen överklagade MMD:s dom till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Mark- och miljööverdomstolens beslut

MÖD konstaterade inledningsvis i målet att den som har underrättat en länsstyrelse om att jordbruksmark ska tas ur produktion anses ha gjort en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Länsstyrelsen får förelägga den som har gjort en sådan anmälan att vidta de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får länsstyrelsen förbjuda verksamheten. I detta fall förbjöd länsstyrelsen planteringen av skog med hänsyn till den skada åtgärden skulle medföra på kulturmiljön.

För att bedöma om begreppet naturmiljö i 12 kap. 6 § MB omfattar kulturmiljö hänvisade MÖD till miljöbalkens förarbete prop. 1997/98:45, där regeringen framhåller att natur- och kulturvärden ofta hör ihop. MÖD menade att uttalandena i förarbetena talar för att begreppet naturmiljön bör anses omfatta kulturmiljö. I de fall en åtgärd som anmäls för samråd innebär en ändrad mark- eller vattenanvändning ska prövningsmyndigheten dessutom tillämpa 3 kap. 6 § MB om skydd för vissa områden med särskilda natur- eller kulturvärden, enligt 2 kap. 6 § MB. MÖD bedömde att detta sammantaget visade att det var rätt av länsstyrelsen att pröva åtgärdens påverkan på områdets kulturmiljö. 

MÖD gick därefter vidare i bedömningen och prövade om det fanns skäl att förbjuda den anmälda skogsplanteringen. Av målets utredning framgick att området utgör riksintresse för kulturmiljövård eftersom landskapet innefattar ett stort antal fornlämningar och ett högbygge av sten som leder till ett slott. MÖD menade att det öppna landskapet med långa siktlinjer skulle förändras helt om skogsplantering skedde och att det därför inte kunde anses som god förvaltning av kulturmiljön att tillåta detta. MÖD ansåg vidare att det allmänna intresset att bevara kulturmiljön vägde tyngre än det enskilda intresset att plantera skog. MÖD bedömde därför att länsstyrelsens beslut skulle gälla.

Målnummer för referens: MÖD 2019-03-07 M 4255-18

 Karin_Forsman_120x150.jpg

Karin Forsman
Jurist, redaktör
JP Miljönet

Senast uppdaterad 28 maj 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området