Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nya HFD-domar i mål om offentlig upphandling

upphandling_Nya_HFD_domar_i_mal_om_offentlig_upphandling.jpg

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

Målen gäller överprövning av två offentliga upphandlingar av ramavtal, varav den ena upphandlingen avser ramavtal som ska tecknas med en leverantör och den andra ramavtal som ska tecknas med flera leverantörer. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fann i båda fallen att de upphandlande myndigheterna hade brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att inte ange den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalen ska omfatta.

HFD ansåg dock att de leverantörer som hade ansökt om överprövning inte hade visat att denna brist hade medfört att de hade lidit eller kan komma att lida skada i den mening som avses i 20 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta mot bakgrund av att leverantörerna inte hade begärt några förtydliganden från de upphandlande myndigheterna samt att leverantörernas beskrivningar av skadan var förhållandevis allmänt hållna. Vidare ansåg domstolen att vad leverantörerna hade anfört om att de hade fråntagits möjlighet att delta i en eventuell framtida upphandling saknade betydelse för bedömningen av om de hade lidit eller riskerar att lida skada till följd av bristerna i de i målen aktuella upphandlingarna.

Publicerad 18 jan 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024