Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ny LOV-dom från HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett beslut att säga upp ett avtal med en leverantör inom ett valfrihetssystem utgör ett beslut som kan bli föremål för rättelse enligt lagen om valfrihetssystem. 

upphandling_Ny_LOV_dom_fran_HFD_16x9.jpg

Ett bolag hade sedan 2008 bedrivit en vårdcentral som ingick i en regions valfrihetssystem för närsjukvård. Under 2015 ändrade regionen förfrågningsunderlaget till vårdvalssystemet och införde en klausul som sa att det var obligatoriskt för deltagande leverantörer att använda sig av regionens journalsystem. Bolaget beviljades anstånd med att införa journalsystemet till utgången av 2018, men bolaget införde inte journalsystemet. Regionen sa därför upp avtalet med bolaget i augusti 2019.

Det här ledde till att bolaget ansökte om rättelse av regionens beslut att säga upp avtalet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterar att en förutsättning för att allmän förvaltningsdomstol ska besluta om rättelse är att den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse i lagen om valfrihetssystem. Anser domstolen att den upphandlande myndigheten har gjort det, och att detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, ska den besluta om att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse. Om domstolen istället kommer fram till att den upphandlande myndighetens åtgärd visserligen avser ett förhållande som regleras i lagen men inte strider mot den aktuella bestämmelsen ska den avslå ansökan om rättelse. Detsamma gäller om domstolen bedömer att den upphandlande myndighetens åtgärd rör ett förhållande som inte regleras i lagen. 

Förutsättningarna för att säga upp ett avtal regleras inte i lagen om valfrihetssystem. Beslutet innebär därför inte att regionen har brutit mot någon bestämmelse i den lagen. En sådan åtgärd kan istället prövas enligt civilrättsliga regler.

Publicerad 16 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024