Ny LOV-dom från HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett beslut att säga upp ett avtal med en leverantör inom ett valfrihetssystem utgör ett beslut som kan bli föremål för rättelse enligt lagen om valfrihetssystem. 

upphandling_Ny_LOV_dom_fran_HFD_16x9.jpg

Ett bolag hade sedan 2008 bedrivit en vårdcentral som ingick i en regions valfrihetssystem för närsjukvård. Under 2015 ändrade regionen förfrågningsunderlaget till vårdvalssystemet och införde en klausul som sa att det var obligatoriskt för deltagande leverantörer att använda sig av regionens journalsystem. Bolaget beviljades anstånd med att införa journalsystemet till utgången av 2018, men bolaget införde inte journalsystemet. Regionen sa därför upp avtalet med bolaget i augusti 2019.

Det här ledde till att bolaget ansökte om rättelse av regionens beslut att säga upp avtalet.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterar att en förutsättning för att allmän förvaltningsdomstol ska besluta om rättelse är att den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse i lagen om valfrihetssystem. Anser domstolen att den upphandlande myndigheten har gjort det, och att detta har medfört att leverantören lidit eller kan komma att lida skada, ska den besluta om att den upphandlande myndigheten ska vidta rättelse. Om domstolen istället kommer fram till att den upphandlande myndighetens åtgärd visserligen avser ett förhållande som regleras i lagen men inte strider mot den aktuella bestämmelsen ska den avslå ansökan om rättelse. Detsamma gäller om domstolen bedömer att den upphandlande myndighetens åtgärd rör ett förhållande som inte regleras i lagen. 

Förutsättningarna för att säga upp ett avtal regleras inte i lagen om valfrihetssystem. Beslutet innebär därför inte att regionen har brutit mot någon bestämmelse i den lagen. En sådan åtgärd kan istället prövas enligt civilrättsliga regler.

Senast uppdaterad 16 nov 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området