Ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

Den 1 juli ersätter en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Det betyder att komplex och sällsynt vård ska koncentreras till färre vårdställen för att upprätthålla kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling.

 

Patienter kan behöva resa längre för att få viss vård, men vården de får kommer att vara bättre. Det är några av de tänkta konsekvenserna av den kommande ändringen då högspecialiserad vård koncentreras till färre vårdställen.

Den nya processen ersätter systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Med ”nationell högspecialiserad vård” avses offentligt finansierad hälso- och sjukvård som behöver koncentreras till en eller flera enheter, men inte till varje sjukvårdsregion. Detta är för att kvaliteten, patientsäkerheten och kunskapsutvecklingen ska kunna upprätthållas och för att ett effektivt användande av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. 

I propositionen nämns bland annat följande: 

 • Socialstyrelsen ska bli ansvarig myndighet i den nya strukturen och ska lämna förslag på vilken hälso- och sjukvård som ska utgöra högspecialiserad vård.
 • Vid bedömningen av om en åtgärd ska utgöra nationell högspecialiserad vård ska hänsyn särskilt tas till bland annat om vården är komplex, sällan förekommande eller kräver en viss volym.
 • Dagens Rikssjukvårdsnämnd bör ersättas av ett nytt särskilt beslutsorgan – Nämnden för nationell högspecialiserad vård.
 • För att få bedriva nationell högspecialiserad vård ska det krävas tillstånd från den föreslagna nämnden. Tillstånden ska kunna återkallas.
 • Socialstyrelsens beslut om vad som utgör nationell högspecialiserad vård samt den föreslagna nämndens beslut om tillstånd att bedriva sådan vård ska inte kunna överklagas.
 • Uppföljningen av tillstånd bör ske genom egenkontroll och årsrapporter samt den ansvariga myndighetens återkommande fördjupade uppföljningar.
 • IVO har enligt patientsäkerhetslagen tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal. Som ett led i denna tillsyn ska de även kunna påtala att ett landsting bedriver nationell högspecialiserad vård utan tillstånd.
 • Regeringens bedömning är att sjukvårdsregionerna själva bör besluta om koncentration av vård inom den egna sjukvårdsregionen.

Vill du bevaka laguppdateringar inom hälso- och sjukvårdsområdet? 

Läs då mer om vår informationstjänst JP Sjukvårdsnet som innehåller en komplett omvärldsbevakning.

Publicerad 26 apr 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023