När ska bevis på att ställda kvalificeringskrav är uppfyllda lämnas in?

JP Upphandlingsnet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

upphandling_nar_ska_bevis_pa_att_stallda_kvalificeringskrav_ar_uppfyllda_lamnas_in_16x9.jpg

Fråga: 
Om en anbudsgivare istället för att besvara ställda kvalificeringskrav genom att bifoga ESPD väljer att besvara dessa direkt i anbudsformuläret, måste anbudsgivaren då bifoga de efterfrågade bevisen på att kraven är uppfyllda på en gång i själva anbudet? Eller kan upphandlande myndighet i förfrågningsunderlaget ange att anbudsgivare som väljer att besvara kvalificeringskraven direkt i anbudsformuläret enbart i sitt anbud behöver intyga att kraven är uppfyllda, och att myndigheten kommer att kräva in bevis för detta vid ett senare tillfälle? 

JP Upphandlingsnet svar: 
Enligt 15 kap. 1 § LOU får en leverantör som lämnar ett anbud eller en anbudsansökan också lämna en egenförsäkran. Det betyder att det inte är obligatoriskt att använda ESPD, utan det är möjligt för en leverantör att visa att den inte ska uteslutas ur upphandlingen och att den uppfyller kvalificeringskraven genom att direkt lämna in nödvändiga intyg och dokument. Reglerna i 15 kap. LOU innebär inte att det finns en skyldighet för leverantörer att lämna en egenförsäkran. Leverantörer kan välja mellan att lämna en egenförsäkran eller lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan. Har det ställts upp krav i förfrågningsunderlaget på att bevis ska lämnas in med anbudet ska, enligt vår uppfattning, efterfrågade bevis lämnas in direkt med anbudet eller anbudsansökan om leverantören inte lämnar in en ESPD.

Enligt vår uppfattning är det fullt möjligt att i förfrågningsunderlaget ställa upp krav avseende kvalificeringen som ska besvaras i anbudet men där bevismedlen först kommer att begäras in under utvärderingen av anbuden, dock senast före tilldelning och åtminstone av vinnande leverantör.

Kraven ska framgå av förfrågningsunderlaget och vilka bevismedel som kan begäras in från leverantörer räknas upp i 15 kap. 6–11 §§ LOU.

Frågan är besvarad av jurist Anna Bernefalk, redaktör för JP Upphandlingsnet.

Publicerad 5 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022