Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Minns du vad som hände i höstas på plan- och byggområdet?

Vilka av de domar som har kommit från MÖD på sistone är lite extra viktiga att ha koll på? Här får du en kort genomgång av några de mest intressanta domarna på plan- och byggområdet. 

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) domar är prejudicerande. Det innebär att de fungerar som vägledning för de lägre instanserna när de ska fatta beslut i liknande ärenden.

praxis_sambygg_hosten2018_16x9.jpg

Spelar fastighetstaxeringen roll för vad som får byggas på jordbruksmark?

I två olika fall har MÖD kastat ljus på frågan. I det ena fallet gällde det bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus. MÖD bedömde att för att marken på en fastighet ska klassas som jordbruksmark (3 kap. 4 § miljöbalken) krävs att den är taxerad som jordbruksenhet. Den aktuella fastigheten i målet är taxerad som småhusenhet och därför ansåg MÖD att bygglov skulle ges. I det andra fallet, som gällde förhandsbesked, ansåg MÖD att marken på fastigheten inte heller klassades som jordbruksmark eftersom fastigheten var taxerad som småhusenhet. MÖD gav ett positivt förhandsbesked för nybyggnationen. 

MÖD 2018-11-07, mål nr P 10815-17 samt MÖD 2018-11-07, mål nr P 11097-17 

Får vindkraftverk byggas på jordbruksmark?

I ett fall gällande vindkraftverk avslog byggnadsnämnden ett bolags bygglovsansökan eftersom vindkraftverken skulle byggas på brukningsvärd jordbruksmark. Efter överklagande konstaterade MÖD att bolaget inte lagt fram en konkret redogörelse för alternativa platser som vindkraftverken skulle kunna byggas på. Utredningen var inte tillräcklig för att konstatera att det är nödvändigt att bygga på just den här jordbruksmarken och MÖD nekade bolaget bygglov. 

MÖD 2018-11-09, mål nr P 8280-17 

Bristfälligt beslutsunderlag från kommunen – detaljplanen upphävdes

En kommun antog en detaljplan för att göra det möjligt att omvandla ett antal befintliga fritidsbostäder till permanentbostäder. Man ville även göra det möjligt att få bygga ny förskola, vårdboende och småbåtshamn. MÖD konstaterade att kommunen måste hålla planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det under samrådstiden och under granskningstiden. Det måste finnas tillgängligt underlag i form av kartor och redovisning av de fastigheter som berörs av planen. MÖD ansåg i detta fall att underlaget som kommunen hade tagit fram var alltför bristfälligt i förhållande till de ingripande detaljplanebestämmelserna och upphävde därför detaljplanen.

MÖD 2018-10-03, mål nr P 10448-17

Vill du få tillgång till en fullständig praxissammanställning?
Testa JP Samhällsbyggnadsnet här!

Publicerad 8 feb 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024