Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Månadens mest intressanta bygglovsdomar från MÖD

Stall som bygglovsbefriade ekonomibyggnader, buller vid husfasader och nya fönster på särskilt värdefulla byggnader. Det är några av frågorna som MÖD tagit ställning till på senare tid. Här kan du läsa om de mest intressanta bygglovsdomarna som kommit under månaden som gått.

För höga bullernivåer bedöms som en liten avvikelse från detaljplanen

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har kommit fram till att bullernivåerna vid fyra nya flerbostadshus endast utgör en liten avvikelse från den gällande detaljplanen. Enligt planen, som var från 1993, fick bullernivåerna vid fasad inte överstiga en ekvivalent ljudnivå om 55 dB(A). Detta för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Bullernivåerna vid de nya husens fasader skulle dock uppgå till mellan 56 och 60 dB(A). Eftersom det numera finns reglerat i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader att buller från vägar inte bör överstiga 60 dB(A) vid fasad, anser MÖD att det riktvärdet ger uttryck för den nivå som idag bedöms som godtagbar för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Bullernivåerna bedöms därför endast som en liten avvikelse från detaljplanen och bygglovet kan beviljas.

MÖD 2019-04-11, mål nr P 3433-18

Nya fönster tillåts på särskilt värdefull byggnad

MÖD har ansett att bland annat nya fönster på ett gårdshus, som klassificerats som särskilt värdefullt, inte ska ses som en otillåten förvanskning av byggnaden. Anledningen till MÖD:s slutsats är att fasaden där åtgärderna ska utföras vetter mot en sluten innergård på en grannfastighet. Eftersom åtgärderna inte kan upplevas från gatumiljön eller från gårdsmiljön på den aktuella fastigheten bedömer MÖD att byggnaden har ett begränsat kulturhistoriskt värde i relation till gårdsmiljön på grannfastigheten. De bygglovssökta åtgärderna är därför inte en otillåten förvanskning av byggnaden enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen.

MÖD 2009-04-29, mål nr P 4616-18

Stall för hästar och foderförråd anses inte vara bygglovsbefriade ekonomibyggnader

MÖD har även tagit ställning till frågan om ett stall för hästar och ett foderförråd ska ses som bygglovsbefriade ekonomibyggnader som ska användas i jordbruksverksamhet. Fastighetsägaren hade uppfört byggnaderna för att utveckla sin redan befintliga hästnäring. MÖD anser dock, bland annat mot bakgrund av fastighetsägarens beskrivning av verksamheten, att fastighetsägaren inte kan anses bedriva någon jordbruksverksamhet. Byggnaderna kan därför inte bedömas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader i jordbruksverksamhet och kräver därmed bygglov. 

MÖD 2019-04-30, mål nr P 8249-18 

Kommentar

MÖD har under april satt ned foten bland annat vad gäller vilka bullernivåer som ska anses godtagbara för att förebygga olägenhet för människors hälsa, och i vilka fall för höga bullernivåer ska ses som en liten avvikelse från detaljplanen. I alla fall när det handlar om äldre detaljplaner med bullerbestämmelser och där genomförandetiden löpt ut. Domstolen uttrycker att även om förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte är direkt tillämplig i det enskilda fallet ger de grundvärden som anges i förordningen uttryck för vilka nivåer som idag bedöms godtagbara för att förebygga olägenhet för människors hälsa. Bullernivåer upp till 60 dB(A) vid fasad bör därför kunna anses som acceptabla, även om en äldre detaljplan säger något annat. Med tanke på hur våra städer förtätas återstår det att se hur denna praxis påverkar bedömningen av avvikelser från detaljplaner vad gäller bullernivåer. 

sara_L_120x150.jpg

Sara Löfqvist
Jurist, redaktör
JP Samhällsbyggnadsnet

Publicerad 15 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024