Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Leverantörsbyte under pågående upphandling

Är det möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag? Ja, kammarrätten gör bedömningen att det går.

upphandling_leverantorsbyte_under_pagaende_upphandling_16x9.jpg

Enligt 17 kap. 13 § LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling om den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Bestämmelsen medger alltså att en leverantör byts ut under löpande kontraktstid när det behövs på grund av företagsomstruktureringar såsom fusioner.

Någon motsvarande reglering för fall då ett leverantörsbyte sker under ett pågående upphandlingsförfarande finns inte. Kammarrätten kan däremot inte se några bärande skäl till varför den princip som kommer till uttryck i ovan nämnda lagrum inte också skulle kunna tillämpas vid ett leverantörsbyte under en pågående upphandling. Detta gäller särskilt när det är fråga om ett formellt leverantörsbyte. En motsatt uppfattning skulle kunna leda till att kommersiellt motiverade och civilrättsligt giltiga företagsomstruktureringar i vissa fall försvåras eller att deltagande i upphandlingsförfaranden förhindras. Kammarrätten anser alltså att det är möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag på det sätt som nu skett.          

Det övertagande moderbolaget uppfyller i fusionerad form själv upphandlingens uppställda kvalificeringskrav. Förfarandet har inte heller syftat till att kringgå upphandlingsreglerna och partsbytet har inte försämrat övriga anbudsgivares konkurrenssituation. Anbudet har inte ändrats på något sätt så att de grundläggande principerna för offentlig upphandling har åsidosatts. Partsbytet medför inte några väsentliga ändringar. Kammarrätten anser därför att det inte har varit i strid med LOU att tillåta partsbytet på grund av fusionen under det pågående anbudsförfarandet. 

Är du intresserad av att ta del av hela kammarrättsdomen med mål nr 5090-18?


Läs då mer om vår informationstjänst JP Upphandlingsnet.

Publicerad 9 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024