Leverantörsbyte under pågående upphandling | JP Infonet

Leverantörsbyte under pågående upphandling

Är det möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag? Ja, kammarrätten gör bedömningen att det går.

upphandling_leverantorsbyte_under_pagaende_upphandling_16x9.jpg

Enligt 17 kap. 13 § LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling om den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Bestämmelsen medger alltså att en leverantör byts ut under löpande kontraktstid när det behövs på grund av företagsomstruktureringar såsom fusioner.

Någon motsvarande reglering för fall då ett leverantörsbyte sker under ett pågående upphandlingsförfarande finns inte. Kammarrätten kan däremot inte se några bärande skäl till varför den princip som kommer till uttryck i ovan nämnda lagrum inte också skulle kunna tillämpas vid ett leverantörsbyte under en pågående upphandling. Detta gäller särskilt när det är fråga om ett formellt leverantörsbyte. En motsatt uppfattning skulle kunna leda till att kommersiellt motiverade och civilrättsligt giltiga företagsomstruktureringar i vissa fall försvåras eller att deltagande i upphandlingsförfaranden förhindras. Kammarrätten anser alltså att det är möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag på det sätt som nu skett.          

Det övertagande moderbolaget uppfyller i fusionerad form själv upphandlingens uppställda kvalificeringskrav. Förfarandet har inte heller syftat till att kringgå upphandlingsreglerna och partsbytet har inte försämrat övriga anbudsgivares konkurrenssituation. Anbudet har inte ändrats på något sätt så att de grundläggande principerna för offentlig upphandling har åsidosatts. Partsbytet medför inte några väsentliga ändringar. Kammarrätten anser därför att det inte har varit i strid med LOU att tillåta partsbytet på grund av fusionen under det pågående anbudsförfarandet. 

Är du intresserad av att ta del av hela kammarrättsdomen med mål nr 5090-18?


Läs då mer om vår informationstjänst JP Upphandlingsnet.

Senast uppdaterad 9 okt 2018

Mer om Upphandling
Utbildningar
  • Kursen riktar sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av det upphandlingsrättsliga regelverket, jurist eller inte, och ger en grundläggande insikt och kännedom om hur den offentliga upphandlingen är reglerad och fungerar i Sverige. (11,5 undervisningstimmar)

    Stockholm 2-dagarskurs Kursledare: Per-Ola Bergqvist, Andrea Sundstrand
  • Kursen ger dig en grundlig genomgång av ramavtalets funktion och ramavtalsupphandlingen som sådan med fokus på ramavtalets särskilda funktion och egenskaper. Fördjupning sker inom de mest aktuella frågorna. (6 undervisningstimmar) 

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Maria Lidbom, Alexander Rappe
  • Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av avtalsrätten inom offentlig upphandling med fokus på bland annat utformning och upprättande av avtal. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Maria Lidbom, Alexander Rappe

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området