Leverantörsbyte under pågående upphandling

Är det möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag? Ja, kammarrätten gör bedömningen att det går.

upphandling_leverantorsbyte_under_pagaende_upphandling_16x9.jpg

Enligt 17 kap. 13 § LOU får ett kontrakt eller ett ramavtal ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling om den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Bestämmelsen medger alltså att en leverantör byts ut under löpande kontraktstid när det behövs på grund av företagsomstruktureringar såsom fusioner.

Någon motsvarande reglering för fall då ett leverantörsbyte sker under ett pågående upphandlingsförfarande finns inte. Kammarrätten kan däremot inte se några bärande skäl till varför den princip som kommer till uttryck i ovan nämnda lagrum inte också skulle kunna tillämpas vid ett leverantörsbyte under en pågående upphandling. Detta gäller särskilt när det är fråga om ett formellt leverantörsbyte. En motsatt uppfattning skulle kunna leda till att kommersiellt motiverade och civilrättsligt giltiga företagsomstruktureringar i vissa fall försvåras eller att deltagande i upphandlingsförfaranden förhindras. Kammarrätten anser alltså att det är möjligt att utvärdera ett anbud från ett helägt dotterbolag som, efter att anbudet getts in men före tilldelningsbeslutet, fusionerats med sitt moderbolag på det sätt som nu skett.          

Det övertagande moderbolaget uppfyller i fusionerad form själv upphandlingens uppställda kvalificeringskrav. Förfarandet har inte heller syftat till att kringgå upphandlingsreglerna och partsbytet har inte försämrat övriga anbudsgivares konkurrenssituation. Anbudet har inte ändrats på något sätt så att de grundläggande principerna för offentlig upphandling har åsidosatts. Partsbytet medför inte några väsentliga ändringar. Kammarrätten anser därför att det inte har varit i strid med LOU att tillåta partsbytet på grund av fusionen under det pågående anbudsförfarandet. 

Är du intresserad av att ta del av hela kammarrättsdomen med mål nr 5090-18?


Läs då mer om vår informationstjänst JP Upphandlingsnet.

Senast uppdaterad 9 okt 2018

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området