Logga in

Glömt ditt lösenord?

Lagändringar på socialområdet från 1 januari 2018

Den 1 januari trädde ett antal lagändringar i kraft som påverkar socialområdet. Några nyheter är bland annat den nya kommunallagen, den nya betalningsansvarslagen, socialtjänstens utökade ansvar för spelmissbruk och utvidgningen av Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär.

Ny kommunallag

Den nya kommunallagen har fått en ny struktur, ett mer enhetligt och modernt språk och är anpassad till att skapa utrymme för framtida förändringar. Den nya lagen bygger på samma kapitelstruktur som 1991 års kommunallag, men det har förts in särskilda kapitel som handlar om de anställda, medborgarna, kommunal samverkan och överlämnande av kommunala angelägenheter.

Utöver en ny struktur och ett mer enhetligt språk innebär den nya kommunallagen bland annat att reglerna för anmälan av delegationsbeslut har förenklats genom att nämnderna nu själva får bestämma vilka beslut som ska anmälas. Tidigare hade nämnderna en anmälningsskyldighet för alla delegationsbeslut, vilket innebar en administrativ börda för nämnderna.

Ett beslut som kan överklagas genom laglighetsprövning får verkställas innan det har fått laga kraft, om inte särskilda skäl talar emot det. När bedömningen av ”särskilda skäl” görs ska kommunen eller landstinget ta särskild hänsyn till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas. Det här betonas särskilt i den nya kommunallagen.

Den nya kommunallagen innehåller också bland annat följande nyheter: 

  • Fullmäktige får bestämma att styrelsen i kommunen eller landstinget ska kunna besluta i specifika frågor som rör andra nämnders verksamhet.
  • Rollfördelningen mellan de anställda och förtroendevalda ska göras tydligare.
  • Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda.
  • Den kommunala anslagstavlan ska i fortsättningen vara webbaserad. Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen. 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (nya betalningsansvarslagen) 

Kommun och landsting måste samverka vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård när patienten efter utskrivningen fortfarande kommer att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2018 och kommunens betalningsansvar inträder nu tidigare än förut. Den gamla betalningsansvarslagen ersätts med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Detta gäller alltså när en patient ”mår bättre men inte bra” och fortfarande behöver visst stöd, men inte nödvändigtvis behöver ligga kvar inlagd i den dyra slutenvården på sjukhus. Det blir tydligare att den slutna vården ska underrätta socialtjänsten om utskrivningar från sluten vård i god tid, samt att socialtjänsten måste börja planera utskrivningen i god tid.

Ett utökat ansvar för spelmissbruk

Socialtjänsten har tillsammans med hälso- och sjukvården fått ett utökat ansvar för stöd och hjälp till personer som har ett spelmissbruk. Missbruk av spel om pengar har blivit likställt med andra typer av missbruk, till exempel av alkohol, narkotika eller dopningsmedel. Ändringen innebär dock inte att det kan bli aktuellt med tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) i ärenden om spelmissbruk.

Hälso- och sjukvården ska också beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med lider av spelmissbruk. Kravet på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting om personer som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar. 

Barnombudsmannen ska anmäla om ett barn far illa

Barnombudsmannens kontakt med barn och unga i utsatta situationer har ökat. Myndigheten har därför fått samma anmälningsskyldighet till socialnämnden enligt socialtjänstlagen som övriga myndigheter när det handlar om barn som far illa eller behöver skydd.

Barnombudsmannen ska också kunna lämna uppgifter som kan vara av betydelse för den tillsyn som görs av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det här har inte varit möjligt tidigare på grund av myndighetens sekretess. 

Beslutsstöd för dig som arbetar inom 
socialtjänsten

Läs mer om JP Socialnet här

Publicerad 10 jan 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024