Lagändringar inom plan och bygg från 1 januari 2018

Vid årsskiftet trädde ett antal lagändringar i PBL i kraft. Ändringarna beror huvudsakligen på att kapitel 6 i miljöbalken gjorts om och att en ny kommunallag trätt i kraft. Här går vi igenom hur detta påverkar plan- och byggregleringen.

Strategiska miljöbedömningar i plan- och byggprocessen

Den 1 januari 2018 trädde ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken i kraft. Kapitlet gäller miljöbedömningar vilket även påverkar plan- och byggområdet. 

I sjätte kapitlet har ett antal nya begrepp förts in. Bland annat begreppet “strategisk miljöbedömning”, som ska användas när kommuner och myndigheter tar fram planer och program. Med det här begreppet menas processen där en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, samråd genomförs, och där hänsyn sen tas till det som har kommit fram när beslut fattas. Strategiska miljöbedömningar ska bara göras om planen och programmet kan ha en betydande miljöpåverkan.

Om kommunen bedömer att en strategisk miljöbedömning enligt lagstiftningen inte ska göras, ska kommunen tala om varför i översiktsplanen eller i planbeskrivningen. På det här sättet har man sett till att en miljöbedömning alltid måste göras för att planen ska kunna antas. Samtidigt undviks även parallella processer. Om planen däremot omfattas av krav på strategisk miljöbedömning, ska kommunen redovisa hur miljöaspekterna har förts in i planen.

För sådana detaljplaner där planområdet bara får tas i anspråk för vissa ändamål ska kommunen identifiera, beskriva och till slut göra en samlad bedömning av miljöeffekterna. Bedömningen ska redovisas i planbeskrivningen.

I PBL ändras vidare de krav som ställs i planprocessen när det gäller samråd om översiktsplaner och detaljplaner. Dessa ska framöver också uppfylla kraven på samråd enligt miljöbalkslagstiftningen. När det gäller samråd med andra myndigheter som kan bli berörda av planen eller programmet på grund av sitt särskilda miljöansvar, ska kommunen, när det gäller statliga myndigheter, bara samråda med länsstyrelsen. Regler om gränsöverskridande samråd om detaljplaner har tagits bort från lagen eftersom den enda statliga myndighet som kommunen ska samråda med är länsstyrelsen. Det är i dessa fall lämpligare att länsstyrelsen i sin tur underrättar den ansvariga myndigheten utomlands som regeringen har pekat ut. 

Tillkännagivanden ska ske på webbaserad anslagstavla

Även den nya kommunallagen har medfört en del ändringar i PBL. Från och med den 1 januari 2018 ska tillkännagivanden av beslut om att anta, ändra eller upphäva en regionplan ske på en webbaserad anslagstavla i stället för på kommunens fysiska anslagstavla. Förändringen är tänkt att öka tillgängligheten och rättssäkerheten. För de regionplaneorgan som är kommunalförbund kommer det här att ske enligt vad som föreslås generellt för kommunalförbund, det vill säga att tillkännagivandet kommer att ske på den webbplats där kommunalförbundets anslagstavla finns. 

Utöver detta görs även vissa ändringar i PBL för att justera lagtext och för att ändra hänvisningar till den nya kommunallagen.

Möjlighet att göra undantag om det kommer många asylsökande

Från och med årsskiftet får regeringen rätt att meddela föreskrifter om undantag från vissa bestämmelser i lagen om det kommer många asylsökande och det är nödvändigt för att boenden snabbt ska kunna anordnas. Det här införs genom en ny bestämmelse i 16 kap. 13 a § PBL. Bland annat får undantag göras från kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse och från kraven på bygglov, rivningslov och marklov. Föreskrifterna om undantag ska vara proportionella och får bland annat bara avse åtgärder som pågår under högst tre år.

Håll dig uppdaterad på samhällsbyggnadsområdet

Läs mer om JP Samhällsnyggnadsnet här

Senast uppdaterad 12 jan 2018

Mer om Samhällsplanering
Utbildningar
  • Kursen innehåller en grundläggande genomgång av Plan- och bygglagen (PBL) med ett särskilt fokus på de senaste lagändringarna och några av de frågetecken som uppkommit därmed. Viss fördjupning sker inom de mest aktuella frågeställningarna. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm Tillgänglighet kunde inte laddas 1-dagskurs Kursledare: Johannes Holmgren
  • Kursen Förvaltningsrätt och myndighetsutövning ger en översikt av rättssystemet och de regler som gäller vid myndighetsutövningen. Särskilda krav på tjänstemannen gällande objektivitet, att anmäla jäv och bisysslor samt vad som räknas som muta tas också upp. En fördjupning görs inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Janna Sundberg
  • Under denna kurs går vi igenom de legala ramarna för ett markanvisningsavtal samt vilka villkor som kan eller bör finnas med i ett avtal. Vi tar ett samlat grepp på den vattenrättsliga lagstiftningen och belyser befintliga regler, men fokuserar särskilt på det nya regelsystemet.     

    Stockholm Tillgänglighet kunde inte laddas 1-dagskurs Kursledare: Tomas Vesterlin

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området