Krav på referensobjekt var inte uppfyllt

En region upphandlade ramavtal för fastighetsunderhåll och ställde upp som krav att anbudsgivare skulle ha tre referensobjekt som avsåg invändig ombyggnad med pågående verksamhet. Kammarrätten anser att ett referensobjekt avseende ombyggnadsuppdrag i byggnader för bostäder inte uppfyller kravet och beslutar därför att leverantörens anbud inte ska beaktas vid en ny anbudsutvärdering.

upphandling_Krav_pa_referensobjekt_var_inte_uppfyllt_16x9.jpg

Bakgrund

En region upphandlade ramavtal för fastighetsunderhåll avseende rörarbeten enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Av tilldelningsbeslutet framgick att upphandlingen tilldelats tre olika leverantörer och att bolag A rangordnats på andra plats och bolag B på tredje plats. 

I förfrågningsunderlaget angavs som ett obligatoriskt krav att anbudsgivaren skulle ha tre referensobjekt avseende invändig ombyggnad med pågående verksamhet. Referensobjekten skulle avse sådana objekt där den pågående verksamheten berördes av arbetena. Som exempel nämndes bland annat vårdinrättningar, mottagningar och skolor. Under anbudstiden förtydligade regionen att referensobjekt där verksamhetens egen personal och/eller allmänheten berörs skulle accepteras.

Bolag B ansökte om överprövning och anförde att både leverantören som rangordnats på första plats och bolag A inte uppfyllde kravet på referensobjekt. 

Förvaltningsrätten ansåg att leverantören som rangordnats på första plats inte uppfyllde kravet och beslutade därför att upphandlingen skulle rättas genom en ny anbudsutvärdering.

Bolag B överklagade domen till kammarrätten. 

Kammarrätten 

Bolag A har i sitt anbud som ett av tre referensobjekt hänvisat till ett uppdrag med energieffektivisering av 283 lägenheter i en bostadsrättsförening. Frågan i målet är om det referensobjektet uppfyller kravet att det ska avse pågående verksamhet. 

Kammarrätten anser utifrån förfrågningsunderlagets lydelse och de exempel på verksamheter som nämns där att kravet på referensobjekt måste förstås så att det utesluter ombyggnadsuppdrag i byggnader för bostäder. Enligt kammarrätten ger regionens förtydligande inte skäl att uppfatta kravet på något annat sätt. 

Anbudet från bolag A uppfyller därmed inte ställt krav och eftersom att anbudet trots det värderades, behandlades leverantörerna inte på ett likvärdigt sätt. Bolag B, som rangordnades efter bolag A har därmed lidit skada eller riskerat att lida skada. Kammarrätten beslutar därför att upphandlingen ska rättas genom att anbudet från bolag A utesluts vid den nya anbudsutvärdering som ska göras.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Publicerad 13 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022