Krav på referensobjekt var inte uppfyllt

En region upphandlade ramavtal för fastighetsunderhåll och ställde upp som krav att anbudsgivare skulle ha tre referensobjekt som avsåg invändig ombyggnad med pågående verksamhet. Kammarrätten anser att ett referensobjekt avseende ombyggnadsuppdrag i byggnader för bostäder inte uppfyller kravet och beslutar därför att leverantörens anbud inte ska beaktas vid en ny anbudsutvärdering.

upphandling_Krav_pa_referensobjekt_var_inte_uppfyllt_16x9.jpg

Bakgrund

En region upphandlade ramavtal för fastighetsunderhåll avseende rörarbeten enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Av tilldelningsbeslutet framgick att upphandlingen tilldelats tre olika leverantörer och att bolag A rangordnats på andra plats och bolag B på tredje plats. 

I förfrågningsunderlaget angavs som ett obligatoriskt krav att anbudsgivaren skulle ha tre referensobjekt avseende invändig ombyggnad med pågående verksamhet. Referensobjekten skulle avse sådana objekt där den pågående verksamheten berördes av arbetena. Som exempel nämndes bland annat vårdinrättningar, mottagningar och skolor. Under anbudstiden förtydligade regionen att referensobjekt där verksamhetens egen personal och/eller allmänheten berörs skulle accepteras.

Bolag B ansökte om överprövning och anförde att både leverantören som rangordnats på första plats och bolag A inte uppfyllde kravet på referensobjekt. 

Förvaltningsrätten ansåg att leverantören som rangordnats på första plats inte uppfyllde kravet och beslutade därför att upphandlingen skulle rättas genom en ny anbudsutvärdering.

Bolag B överklagade domen till kammarrätten. 

Kammarrätten 

Bolag A har i sitt anbud som ett av tre referensobjekt hänvisat till ett uppdrag med energieffektivisering av 283 lägenheter i en bostadsrättsförening. Frågan i målet är om det referensobjektet uppfyller kravet att det ska avse pågående verksamhet. 

Kammarrätten anser utifrån förfrågningsunderlagets lydelse och de exempel på verksamheter som nämns där att kravet på referensobjekt måste förstås så att det utesluter ombyggnadsuppdrag i byggnader för bostäder. Enligt kammarrätten ger regionens förtydligande inte skäl att uppfatta kravet på något annat sätt. 

Anbudet från bolag A uppfyller därmed inte ställt krav och eftersom att anbudet trots det värderades, behandlades leverantörerna inte på ett likvärdigt sätt. Bolag B, som rangordnades efter bolag A har därmed lidit skada eller riskerat att lida skada. Kammarrätten beslutar därför att upphandlingen ska rättas genom att anbudet från bolag A utesluts vid den nya anbudsutvärdering som ska göras.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Senast uppdaterad 13 aug 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området