Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kamerabevakning vid akutmottagning

Det finns visserligen en säkerhetsproblematik vid entrén till sjukhusets akutmottagning, men jämfört med integritetsintresset väger bevakningsintresset lätt. Därför anser förvaltningsrätten att det var rätt av IMY att avslå sjukhusets begäran om kamerabevakning i realtid vid akutmottagningens entréer.

dataskydd_Kamerabevakning_vid_akutmottagning_16x9.jpg

Bakgrund

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutade den 5 maj 2021 att avslå ett sjukhus ansökan om kamerabevakning vid akutmottagningens entréer.

Sjukhuset har överklagat beslutet och begärt att det ska beviljas tillstånd till kamerabevakning i realtid. Som skäl har sjukhuset bland annat uppgett att det inte längre begär att det ska få spela in och lagra bildmaterial. Sjukhuset menar att risken för allvarliga personskador, i värsta fall dödsfall, väger över den integritetspåverkan som sker vid bevakning av vård- och vaktpersonal. Det huvudsakliga syftet med bevakningen är att skydda dem som bevakas, det vill säga personal, patienter och besökare. Under covid-19-pandemin har det funnits vakter på plats och därför har man lyckats förhindra allvarliga händelser. Denna lösning kan dock av ekonomiska skäl inte fortsätta i normalläge.

IMY har yrkat att överklagandet ska avslås med hänvisning till det integritetsintrång som kamerorna skulle innebära.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten konstaterar att avgörande för bedömningen är om sjukhusets intresse av kamerabevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska särskilt beaktas om det behövs för bevakning av en brottsutsatt plats för att förebygga och utreda framtida brott. Tillstånd till kamerabevakning kan även beviljas för en plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom.

Vad gäller det aktuella fallet konstaterar domstolen att ett sjukhus generellt sett är en sådan plats där integritetsintresset gör sig starkt gällande (se RÅ 2004 ref. 44). Ett stort antal personer kommer att röra sig vid akutmottagningens entréområden, och flera av dem kommer att befinna sig i en utsatt situation på grund av sitt behov av vård. Omständigheten att kamerabevakningen endast ska ske i realtid gör visserligen att integritetsintresset minskar något, men inom det aktuella upptagningsområdet finns både sittplatser och en toalettdörr. Det innebär att enskilda kan tänkas uppehålla sig där en längre tid än vid en vanlig entré där enskilda bara passerar. Därför anser förvaltningsrätten, i likhet med IMY, att integritetsintresset väger tungt på platsen.

Vad gäller bevakningsintresset har det, enligt förvaltningsrättens bedömning, inte visats att platsen är brottsutsatt i kamerabevakningslagens mening. Förvaltningsrätten anser inte heller att det är fråga om en sådan plats där det typiskt sett finns en särskild risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. En sammanställning över incidenter som sjukhuset har inkommit med ger visserligen stöd för att en viss problematik förekommer på platsen och att det finns ett starkt intresse av bevakning i syfte att minska olycksfall, ordningsstörningar och säkerhetsrisker. Incidenterna är dock inte av sådan art och omfattning att den aktuella platsen utgör en sådan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller på egendom. Bevakningsintresset får därför anses väga lätt. 

Vid en avvägning mellan bevakningsintresset och integritetsintresset bedömer förvaltningsrätten därmed att integritetsintresset vid akutmottagningens entréer väger tyngre än intresset av kamerabevakning. Detta trots att det sökta tillståndet numera endast avser kamerabevakning i realtid. IMY har därmed haft fog för sitt beslut. Överklagandet avslås.

Av jurist Jessica Deinoff.

Publicerad 27 sep 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024