Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

JO: Skola hade rätt att förbjuda #Metoo-banderoll på studentflak

Elever på en gymnasieskola hade monterat en banderoll på ett studentflak. På banderollen fanns texten ”#Metoo för kvinnor som försökt ligga sig till framgång men misslyckats”. Mentorn beordrade eleverna att ta ned den. Justitieombudsmannen (JO) bedömer att det fanns en konkret risk för att banderollen skulle orsaka ordningsstörningar på skolan och har därför inget att invända mot att skolan begränsade elevernas yttrandefrihet.

Banderollen hade orsakat en hätsk stämning mot eleverna och det fanns en oro för deras trygghet. Mentorn för de aktuella eleverna ansåg att banderollen inte var förenlig med skolans värdegrund och beordrade eleverna att ta ned den. JO bedömer att det fanns en konkret risk för att banderollen skulle orsaka ordningsstörningar på skolan och har därför inget att invända mot att skolan begränsade elevernas yttrandefrihet.

skola_student_JO16x9.jpg

Justitieombudsmannens beslut

Justitieombudsmannen (JO) inleder med att konstatera att frågan om en skola kan förbjuda elever att sätta upp en banderoll med viss text på ett studentflak i grunden är en fråga om yttrandefrihet.

Enligt 2 kap. 1 § regeringsformen (RF) är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, vilket bland annat innebär en frihet att i skrift uttrycka tankar, åsikter och känslor. Yttrandefriheten får dock under vissa förutsättningar begränsas genom lag med hänsyn till vissa bestämda ändamål.

Av 1 kap. 4 § skollagen framgår att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Enligt 1 kap. 5 § ska var och en som verkar inom utbildningen arbeta för att främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska också utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero, och rektorn ska därför besluta om ordningsregler.

Av skolans uppgifter framgick att texten på banderollen orsakat en hätsk stämning mot klassen och det fanns en oro för klassens trygghet.

JO har tidigare behandlat frågan om skolors möjlighet att begränsa yttrandefriheten. Av besluten framgår att rektor kan förbjuda åsiktsyttringar om det är motiverat av ordningsskäl. Det är inte tillräckligt att en åsiktsyttring står i strid med grundläggande demokratiska värderingar eller kan uppfattas som stötande. För att ett förbud ska anses godtagbart krävs en konkret risk för att åsiktsyttringen orsakar ordningsstörningar, som exempelvis bråk mellan elever eller diskussioner som tar orimligt mycket tid i anspråk. Ingripanden mot ordningsstörande beteenden i skolan bör dessutom i första hand ske genom uppfostrande och undervisande insatser samt genom disciplinära åtgärder.

I det aktuella fallet refererade texten på banderollen till en kampanj på sociala medier som avsåg att uppmärksamma omfattningen av sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter. Av skolans uppgifter framgick att texten på banderollen orsakat en hätsk stämning mot klassen och det fanns en oro för klassens trygghet. JO bedömer att det därmed får anses klart att det fanns en konkret risk för att banderollen skulle ha orsakat ordningsstörningar på skolan. JO har därför ingen invändning mot att skolan i det aktuella fallet beordrade eleverna att ta ned banderollen.

Justitieombudsmannen 2019-05-20, dnr 6852-2018

Publicerad 22 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy