Beslut om att upphandlande myndighet inte får ingå avtal upphävs

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver ett interimistiskt beslut om att en upphandlande myndighet inte får ingå avtal avseende en upphandling av telefoni och datakommunikation. Den skada och de olägenheter som beslutet medför för myndigheten bedöms vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs.

Bakgrund

Migrationsverket genomförde en upphandling i form av avrop från ett ramavtal avseende telefoni och datakommunikation. Tele2 Sverige AB (Tele2) tilldelades kontrakt. Ramavtalet upphörde den 31 december 2017. Telenor Sverige AB (Telenor) ansökte om överprövning, men förvaltningsrätten avslog ansökan.

Telenor överklagade till kammarrätten. Kammarrätten inhämtade på begäran av Telenor delar av Tele2:s anbudshandlingar från Migrationsverket. Handlingarna kommunicerades inte med Telenor eftersom kammarrätten ansåg att de omfattades av sekretess och att det av hänsyn till enskilt intresse var av synnerlig vikt att innehållet i dem inte röjdes för bolaget.

Telenor överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD beslutade den 20 april 2017 att Migrationsverket inte fick ingå avtal avseende upphandlingen innan något annat hade bestämts.

HFD meddelade den 27 juni 2017 prövningstillstånd i frågan om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har krävt in sekretessbelagda uppgifter i ett anbud. Migrationsverket yrkade att HFD skulle upphäva beslutet om att myndigheten inte fick ingå avtal.

Högsta förvaltningsdomstolen

I 16 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU) står förutsättningarna för att en domstol ska meddela ett interimistiskt beslut. Enligt första stycket får rätten, i ett fall som detta, besluta att en upphandlande myndighet inte får ingå avtal innan något annat har bestämts. I andra stycket står det att rätten får avstå från att fatta ett sådant beslut om den skada eller olägenhet som åtgärden skulle medföra är större än skadan för leverantören. Rätten ska, enligt paragrafens tredje stycke, ta hänsyn till användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen vid sin bedömning.

HFD konstaterar att Telenor har fått till stånd en överprövning av upphandlingen i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Telenors intresse av att få upphandlingen överprövad i ytterligare en instans väger därför inte särskilt tungt.

Migrationsverket har till stöd för sitt yrkande om att det interimistiska beslutet ska upphävas anfört följande. Förseningen i den pågående överprövningen och det förhållandet att nuvarande ramavtal löper ut inom en inte alltför lång tid riskerar att leda till att verket får göra om upphandlingen från början. Processen har redan inneburit att Migrationsverket tvingats förlänga avtalet med nuvarande leverantör. Det har, enligt Migrationsverkets bedömning, medfört mycket högre kostnader än annars.

HFD gör en sammanvägning av de olika intressen som ska beaktas och kommer fram till att den skada och de olägenheter som beslutet medför för Migrationsverket bedöms vara större än skadan för Telenor av att beslutet upphävs. HFD bifaller därför Migrationsverkets yrkande och upphäver beslutet.

 

Publicerad 14 dec 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022