Innebär den nya LOU utökad kommunikationsskyldighet under kvalificerings- och utvärderingsfasen?

En vanligt förekommande fråga är om den nya lagstiftningen ställer krav på att en upphandlande myndighet alltid ska ge en anbudsgivare möjlighet att yttra sig under kvalificerings- och utvärderingsprocessen om det är så att upphandlande myndighet av någon anledning inte kommer att utvärdera denne anbudsgivares anbud.

Det vill säga; föreligger det en kommunikationsskyldighet vid uteslutning av ett anbud enligt 13 kap. LOU, vid de fall där anbudsgivaren inte anses uppfylla kvalificeringskraven, vid de fall där anbudet inte uppfyller de obligatoriska kraven och vid misstanke om ett onormalt lågt anbudspris?

Den paragraf i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som är aktuell för kommunikationsskyldighet vid en eventuell uteslutning av en anbudsgivare är 13 kap. 4 § LOU. I sitt sammanhang framgår det av paragrafen att den endast reglerar kommunikationsskyldighet vid en eventuell uteslutning enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU. Skyldigheten till kommunikation för upphandlande myndighet i denna situation är en nyhet jämfört med tidigare regelverk.

Om en anbudsgivare inte uppfyller kvalificeringskraven eller obligatoriska krav i övrigt finns ingen kommunikationsskyldighet på det sätt som finns vid en eventuell uteslutning. Däremot kan det vara lämpligt i vissa fall att kommunicera med anbudsgivaren om det finns tveksamheter, till exempel kring kraven på ekonomisk och finansiell ställning. Komplettering eller förtydligande är dock endast tillåtet om det kan ske i enlighet med 4 kap. 9 § LOU och möjligheterna är ofta beroende av hur förfrågningsunderlaget är utformat.

När en upphandlande myndighet anser att det finns grund för att förkasta ett anbud med hänvisning till att anbudet verkar vara onormalt lågt så måste anbudsgivaren ges tillfälle att förklara det låga priset eller den låga kostnaden enligt 16 kap. 7 § 1 stycket LOU. I detta avseende finns alltså en uttalad kommunikationsskyldighet vilket också fanns i tidigare gällande regelverk.

Sammanfattningsvis saknas alltså en generell kommunikationsskyldighet då ett anbud ska förkastas med hänvisning till bristande uppfyllelse av ett obligatoriskt krav. Det nya upphandlingsregelverket skiljer sig i det avseendet inte från 2007 års LOU. Den uttalade kommunikationsskyldigheten vid en eventuell uteslutning enligt 13 kap. är däremot en nyhet i LOU i dess lydelse efter den 1 januari 2017.

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning! 

Publicerad 9 maj 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022