Logga in

Glömt ditt lösenord?

Innebär den nya LOU utökad kommunikationsskyldighet under kvalificerings- och utvärderingsfasen?

En vanligt förekommande fråga är om den nya lagstiftningen ställer krav på att en upphandlande myndighet alltid ska ge en anbudsgivare möjlighet att yttra sig under kvalificerings- och utvärderingsprocessen om det är så att upphandlande myndighet av någon anledning inte kommer att utvärdera denne anbudsgivares anbud.

Det vill säga; föreligger det en kommunikationsskyldighet vid uteslutning av ett anbud enligt 13 kap. LOU, vid de fall där anbudsgivaren inte anses uppfylla kvalificeringskraven, vid de fall där anbudet inte uppfyller de obligatoriska kraven och vid misstanke om ett onormalt lågt anbudspris?

Den paragraf i lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som är aktuell för kommunikationsskyldighet vid en eventuell uteslutning av en anbudsgivare är 13 kap. 4 § LOU. I sitt sammanhang framgår det av paragrafen att den endast reglerar kommunikationsskyldighet vid en eventuell uteslutning enligt 13 kap. 1-3 §§ LOU. Skyldigheten till kommunikation för upphandlande myndighet i denna situation är en nyhet jämfört med tidigare regelverk.

Om en anbudsgivare inte uppfyller kvalificeringskraven eller obligatoriska krav i övrigt finns ingen kommunikationsskyldighet på det sätt som finns vid en eventuell uteslutning. Däremot kan det vara lämpligt i vissa fall att kommunicera med anbudsgivaren om det finns tveksamheter, till exempel kring kraven på ekonomisk och finansiell ställning. Komplettering eller förtydligande är dock endast tillåtet om det kan ske i enlighet med 4 kap. 9 § LOU och möjligheterna är ofta beroende av hur förfrågningsunderlaget är utformat.

När en upphandlande myndighet anser att det finns grund för att förkasta ett anbud med hänvisning till att anbudet verkar vara onormalt lågt så måste anbudsgivaren ges tillfälle att förklara det låga priset eller den låga kostnaden enligt 16 kap. 7 § 1 stycket LOU. I detta avseende finns alltså en uttalad kommunikationsskyldighet vilket också fanns i tidigare gällande regelverk.

Sammanfattningsvis saknas alltså en generell kommunikationsskyldighet då ett anbud ska förkastas med hänvisning till bristande uppfyllelse av ett obligatoriskt krav. Det nya upphandlingsregelverket skiljer sig i det avseendet inte från 2007 års LOU. Den uttalade kommunikationsskyldigheten vid en eventuell uteslutning enligt 13 kap. är däremot en nyhet i LOU i dess lydelse efter den 1 januari 2017.

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning! 

Publicerad 9 maj 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024