Logga in

Glömt ditt lösenord?

Informationssamtal inför vårdnadstvister blir obligatoriskt från 1 januari 2022

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister har en rad lagändringar införts den senaste tiden. Från 1 januari 2022 tillkommer en ny paragraf i socialtjänstlagen som syftar till att ge förutsättningarna för föräldrar att nå samförståndslösningar. I texten nedan går JP Infonets expert inom familjerätt, Kalle Larsson, igenom några av lagändringens praktiska följder.

 

Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Regeringen vill att lagändringen ska bidra till att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn vid domstol istället ska försöka förmås att lösa saker i samförstånd. Det framgår dock av propositionen att det också finns situationer där samförstånd är olämpligt, till exempel när en förälder har utsatt barnet eller någon annan i familjen för våld eller annat övergrepp. Slutsatsen från regeringen är dock att vissa tvister skulle kunna lösas innan tvist inleds vid domstol genom att föräldrarna får information, stöd och hjälpinsatser 

Vilken kommun ansvarar för informationssamtalen?

Uppgiften och ansvaret för informationssamtalen ska ligga på den kommun där barnet är folkbokfört. Om det kan antas föreligga sekretess för uppgifter som behövs för att avgöra var barnet är folkbokfört så är det även socialnämnden i en kommun där någon av föräldrarna är folkbokförd som ansvarar för att informationssamtal kan hållas. Om det kan antas föreligga sekretess även för uppgifter som behövs för att avgöra var föräldrarna är folkbokförda är det istället socialnämnden i den kommun som en förälder väljer som ska se till att sådana samtal kan hållas. I de fall där barnet saknar folkbokföring i Sverige ansvarar socialnämnden i en kommun där någon av föräldrarna är folkbokförda för att dessa informationssamtal ska kunna hållas. Alternativt en socialnämnd i en kommun som en av föräldrarna väljer om sekretess kan väntas gälla de uppgifter som behövs för att fastställa var föräldrarna är folkbokförda.

När ska ett informationssamtal genomföras?

Ett informationssamtal ska hållas så snart som möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Socialnämnden kan dock vid särskilda skäl erbjuda ett informationssamtal vid en senare tidpunkt.

Ska informationssamtalet ske gemensamt eller enskilt?

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt, men om det finns särskilda skäl kan socialnämnden istället erbjuda föräldrarna att detta sker enskilt. Föräldrarna kan också begära att samtalet ska ske enskilt varpå socialnämnden då ska erbjuda föräldrarna ett enskilt samtal.

Socialnämnden behöver vara lyhörd för vad föräldrarna har för synpunkter inför ett samtal så att de inte ska behöva känna sig pressade eller rädda för den andra föräldern. I vissa fall bör socialnämnden från start erbjuda individuella samtal om det framkommer vid kontakter att en av föräldrarna blivit utsatt för våld eller andra övergrepp av den andra föräldern. Det kan finnas en rad olika situationer där individuella samtal kan vara påkallade och där socialnämnden bör ha rutiner för att ge till exempel en våldsutsatt förälder trygghet och rätt förutsättningar för ett samtal.

Kalle Larsson

I vår informationstjänst JP Socialnet finns analysen av Kalle Larsson i sin helhet, där går han även går igenom lagändringen kring tillfälliga vårdnadshavare. Har du inte tillgång till tjänsten kan du ansöka om en kostnadsfri testperiod här.

Publicerad 18 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024