Första halvårets upphandlingsdomar

Under första halvåret 2016 avkunnades ett flertal intressanta domar på upphandlingsområdet. Bland annat har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten mot pragmatiska bedömningar avseende leverantörers uppfyllelse av obligatoriska krav. Dessutom har EU-domstolen konstaterat att anbudsgivares rätt att åberopa extern kapacitet kan begränsas endast i undantagsfall, men aldrig för en obestämd del av ett kontrakt.


Under första halvåret 2016 har flera intressanta domar och beslut på upphandlingsområdet avkunnats. 

Högsta domstolen har under våren också funnit att skadestånd till en leverantör på grund av upphandlande myndighets brister i upphandlingsförfarandet kan utgå även i fall då något kontrakt inte har tecknats. Detta har varit ovisst sedan den så kallade ”Fidelia-domen” kom för ett par år sedan. Dessutom har vi från kammarrätterna fått flera klargöranden avseende bland annat den avropsberättigade kretsen i ramavtal.

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att Akademiska Hus är ett sådant offentlig styrt organ som ska tillämpa LOU vid sina inköp. En hel del intressanta prövningstillstånd har också meddelats så flödet av prejudikat på upphandlingsområdet lär fortsätta strömma.

Vill du få tillgång till en fullständig praxisuppdatering?

I vår webbkurs JP Webbkurs – Upphandling vägleder upphandlingsjurist och redaktör Viktor Hård af Segerstad dig igenom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Kursen uppdateras fyra gånger per år med lagstiftnings- och praxisnyheter för att du enkelt och stressfritt ska kunna hålla dig uppdaterad. Läs mer här

Du hittar även en praxissammanställning med alla de viktigaste upphandlingsdomarna från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i JP Upphandlingsnet. Här hittar du mer information om tjänsten.

Senast uppdaterad 29 aug 2016

Mer om Upphandling
Utbildningar
  • Kursen innehåller en genomgång och analyser av aktuella och betydande rättsfall med fokus på de praktiska konsekvenserna av avgörandena.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Per-Ola Bergqvist
  • Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Olof Larsberger, Anton Johansson
  • Kursen ger dig en grundlig genomgång av ramavtalets funktion och ramavtalsupphandlingen som sådan med fokus på ramavtalets särskilda funktion och egenskaper. Fördjupning sker inom de mest aktuella frågorna. 

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Maria Lidbom

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området