Första halvårets upphandlingsdomar

Under första halvåret 2016 avkunnades ett flertal intressanta domar på upphandlingsområdet. Bland annat har Högsta förvaltningsdomstolen satt ner foten mot pragmatiska bedömningar avseende leverantörers uppfyllelse av obligatoriska krav. Dessutom har EU-domstolen konstaterat att anbudsgivares rätt att åberopa extern kapacitet kan begränsas endast i undantagsfall, men aldrig för en obestämd del av ett kontrakt.


Under första halvåret 2016 har flera intressanta domar och beslut på upphandlingsområdet avkunnats. 

Högsta domstolen har under våren också funnit att skadestånd till en leverantör på grund av upphandlande myndighets brister i upphandlingsförfarandet kan utgå även i fall då något kontrakt inte har tecknats. Detta har varit ovisst sedan den så kallade ”Fidelia-domen” kom för ett par år sedan. Dessutom har vi från kammarrätterna fått flera klargöranden avseende bland annat den avropsberättigade kretsen i ramavtal.

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att Akademiska Hus är ett sådant offentlig styrt organ som ska tillämpa LOU vid sina inköp. En hel del intressanta prövningstillstånd har också meddelats så flödet av prejudikat på upphandlingsområdet lär fortsätta strömma.

Vill du få tillgång till en fullständig praxisuppdatering?

I vår webbkurs JP Webbkurs – Upphandling vägleder upphandlingsjurist och redaktör Viktor Hård af Segerstad dig igenom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Kursen uppdateras fyra gånger per år med lagstiftnings- och praxisnyheter för att du enkelt och stressfritt ska kunna hålla dig uppdaterad. Läs mer här. 

Du hittar även en praxissammanställning med alla de viktigaste upphandlingsdomarna från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i JP Upphandlingsnet. Här hittar du mer information om tjänsten.

Senast uppdaterad 29 aug 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området