Logga in

Glömt ditt lösenord?

Får man röka på balkongen?

När allas vår Magdalena Ribbing nu har lämnat jordelivet finns det inte längre några självklara svar på hur vi egentligen ska bete oss mot till exempel grannar och släktingar. För boende i lägenhet är en sådan svår etikettsfråga om det är okej att röka på balkongen. Här går vi igenom de juridiska förutsättningarna kring balkongrökning.

REGLER OM BALKONGRÖKNING ENLIGT MILJÖBALKEN

Rökning på balkongen är ett vanligt trätoämne mellan grannar. Den som röker vill förstås ogärna behöva gå ut på gården medan närboende kan störas av att det kommer in röklukt i den egna lägenheten. Eftersom grannar flera gånger tagit frågan till domstol har vi en uppfattning om domstolarnas inställning till balkongrökning. I de flesta fall brukar domstolarna bedöma en grannes rökning på en balkong som något man får stå ut med.

I praxis har balkongrökning prövats enligt reglerna i 9 kap. miljöbalken om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ett fall handlade om ett par som ansåg att grannens rökning på balkongen var en hälsorisk för dem. I fallet tyckte domstolen att balkongrökning kunde räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom att tobaksrök som tränger in i en lägenhet från angränsande bostäder kan vara en olägenhet för människors hälsa. I 9 kap. 1 § miljöbalken står att miljöfarlig verksamhet kan vara när till exempel byggnader används på ett sätt som kan medföra en olägenhet för människors hälsa och paragrafen är därför tillämplig på fallet.

Domstolen ansåg däremot inte att störningen var så pass stor att rökningen på angränsande balkonger kunde förbjudas. Domstolen tyckte inte att störningen var allvarlig eftersom paret bara besvärades av röken när de hade balkongdörren eller fönstren öppna. Det är möjligt att domstolen kunde ha kommit till en annan slutsats om röklukten hade besvärat dem inomhus när fönstren var stängda. I ett sådant fall är dock det troligaste att det blir en fråga för tillståndsmyndigheten och att man riktar ett föreläggande mot fastighetsägaren eftersom det i så fall kan röra sig om problem med ventilationen. En liknande bedömning som gjorts även i ett annat mål i mark- och miljödomstolen. Att klaganden hade kvalsterallergi som bara kunde lindras genom frekvent vädring ändrade inte domstolens bedömning att rökning på balkongen även i detta fall var tillåten.

Se även 9 kap. 3 miljöbalken för bedömning av vad som utgör en olägenhet för människors hälsa.

REGLER OM BALKONGRÖKNING ENLIGT ”HYRESLAGEN”

Balkongrökning kan även angripas med hjälp av reglerna i 12 kap. jordabalken, den så kallade hyreslagen. Även här verkar reglerna bara kunna användas för att komma tillrätta med tobaksrök utomhus i undantagsfall. I 12 kap. 25 § jordabalken framgår att man som hyresgäst har en skyldighet att inte störa sina grannar. Om en hyresgäst utsätter grannar för störningar som skadar hälsan eller försämrar boendemiljön i en sådan utsträckning som inte skäligen bör tålas ska hyresvärden ge hyresgästen en varning och se till att beteendet upphör. Om detta inte sedan sker kan hyresgästen tvingas att flytta. 12 kap. 16 § jordabalken är även den tillämplig. Däri anges att om en brist uppkommer (såsom rök som kommer in i den egna lägenheten) kan hyresgästen ansöka om att hyresnämnden ska rikta ett åtgärdsföreläggande mot hyresvärden.

Ribban för vad som är en störning som inte skäligen bör tålas har satts högt. I praxis har domstolen ansett att balkongrökning bör vara en sådan störning som skäligen bör tålas. Enligt prop. 1992/93:115 s. 30 ska man vid denna bedömning inte heller ta hänsyn till att någon kan vara känsligare än normalt. Att någon är allergisk förändrar alltså inte att balkongrökning är en aktivitet som man behöver tåla som granne. I de fall som förekommit i praxis har röklukten inte kommit in i lägenheten om fönster och balkongdörrar varit stängda. Eftersom det inte verkar ha prövats i överinstans kan man inte utesluta att bedömningen kan bli en annan om röklukten kommer in i grannarnas lägenhet eller om den skulle vara av extremt stor omfattning. Generellt sett verkar det dock svårt att vinna framgång i mål om att begränsa grannars rökning enligt jordabalkens bestämmelser.

För den som störs av rökning är kanske det enda man kan göra att följa den framlidne Ribbings oortodoxa råd i frågan. Att öppna en burk surströmming på din balkong och fira ner den i en nätpåse mot balkongen under.

Publicerad 4 dec 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024