Egen referens i upphandling

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

 

Fråga:
Det är möjligt för en upphandlande myndighet att använda sig av egna referenser vid prövning i utvärderingsfasen så länge referenstagningen sker på ett objektivt sätt. Spelar det någon roll att referenspersonen som anbudsgivaren har lämnat i sitt anbud är samma person som ansvarar för den aktuella upphandlingen hos upphandlande myndighet?

Svar:
I en dom från mars 2018 konstaterar kammarrätten i Stockholm att anbudsgivarna i upphandlingen har haft möjlighet att genom inlämnade referenser styrka sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att kvalificeras i upphandlingen. Om anbudsgivaren har utfört uppdrag åt beställaren kommer en egen referens att inhämtas i enlighet med villkoren för referenser.

Enligt kammarrätten är det möjligt för en upphandlande myndighet att använda sig av egna referenser vid en prövning i kvalificeringsfasen av leverantörers tekniska och yrkesmässiga kapacitet. En sådan referenstagning måste dock framgå av förfrågningsunderlaget och ske på ett objektivt sätt så att de grundläggande principerna inte överträds. Användning av egna referenser får däremot inte ske på ett sätt som innebär att bestämmelsen i LOU kringgås.

Det finns alltså inget hinder mot att en upphandlande myndighet används som referens i en egen upphandling, så länge referenstagningen sker på ett objektivt sätt. Det betyder att en anbudsgivare i sitt anbud kan ange samma person som ansvarar för den aktuella upphandlingen hos den upphandlande myndigheten, men referenstagningen måste ske på ett objektivt sätt.

I sammanhanget kan det nämnas att en upphandlande myndighet kan välja att inte acceptera egna referenser om detta klart och tydligt framgår av upphandlingsdokumenten.

Publicerad 16 aug 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022