Logga in

Glömt ditt lösenord?

Egen referens i upphandling

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

 

Fråga:
Det är möjligt för en upphandlande myndighet att använda sig av egna referenser vid prövning i utvärderingsfasen så länge referenstagningen sker på ett objektivt sätt. Spelar det någon roll att referenspersonen som anbudsgivaren har lämnat i sitt anbud är samma person som ansvarar för den aktuella upphandlingen hos upphandlande myndighet?

Svar:
I en dom från mars 2018 konstaterar kammarrätten i Stockholm att anbudsgivarna i upphandlingen har haft möjlighet att genom inlämnade referenser styrka sin tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att kvalificeras i upphandlingen. Om anbudsgivaren har utfört uppdrag åt beställaren kommer en egen referens att inhämtas i enlighet med villkoren för referenser.

Enligt kammarrätten är det möjligt för en upphandlande myndighet att använda sig av egna referenser vid en prövning i kvalificeringsfasen av leverantörers tekniska och yrkesmässiga kapacitet. En sådan referenstagning måste dock framgå av förfrågningsunderlaget och ske på ett objektivt sätt så att de grundläggande principerna inte överträds. Användning av egna referenser får däremot inte ske på ett sätt som innebär att bestämmelsen i LOU kringgås.

Det finns alltså inget hinder mot att en upphandlande myndighet används som referens i en egen upphandling, så länge referenstagningen sker på ett objektivt sätt. Det betyder att en anbudsgivare i sitt anbud kan ange samma person som ansvarar för den aktuella upphandlingen hos den upphandlande myndigheten, men referenstagningen måste ske på ett objektivt sätt.

I sammanhanget kan det nämnas att en upphandlande myndighet kan välja att inte acceptera egna referenser om detta klart och tydligt framgår av upphandlingsdokumenten.

Publicerad 16 aug 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024