Bostadsbolag ska betala skadestånd till följd av kontraktsbrott

Ett bostadsbolag har gjort sig skyldigt till kontraktsbrott genom att förbigå den högst prioriterade leverantören vid avrop och istället ingå avtal med den näst högst prioriterade leverantören. Bostadsbolaget ska därför ersätta den högst prioriterade leverantörens skada.

upphandling_Bostadsbolag_ska_betala_skadestand_till_foljd_av_kontraktsbrott_16x9.jpg

Ett bostadsbolag upphandlade ramavtal avseende hyresgästenkäter. Enligt ramavtalet var leverantörerna rangordnade, vilket innebar att avrop i första hand skulle ske från leverantör nummer ett. Om leverantör nummer ett inte kunde leverera tillfrågades nästa leverantör enligt rangordning till dess att leverans kunde ske. 

Under ramavtalets löptid hoppade bostadsbolaget över den högst prioriterade leverantören och genomförde istället avrop från den näst högst prioriterade leverantören. Det här ledde till att den högst prioriterade leverantören yrkade att tingsrätten skulle tvinga bostadsbolaget att betala ut 358 000 kronor. Leverantören ansåg nämligen att den uteblivna vinsten uppgick till det beloppet. 

Hovrätten konstaterar att parterna är överens om att bostadsbolaget gjort sig skyldigt till kontraktsbrott när bolaget hoppade över den högst prioriterade leverantören vid avropet och att bostadsbolaget därför är skyldigt att ersätta leverantörens positiva kontraktsintresse. Hovrätten konstaterar också att parterna är överens om att den avtalade kontraktssumman, om den högst prioriterade leverantören hade tilldelats kontraktet, skulle ha uppgått till 718 000 kronor. 

Enligt hovrättens bedömning skulle den högst prioriterade leverantören, i en tänkt kontraktssituation, ha kunnat erbjuda en avtalsenlig tjänst. Det är också styrkt att leverantören skulle ha haft de kostnader som den gjort gällande, det vill säga 360 000 kronor. Det finns dessutom inget som tyder på att leverantören har haft intäkter eller kunnat skaffa sig intäkter från annat håll som en följd av bostadsbolagets kontraktsbrott. Hovrätten kommer därför fram till att leverantörens skada uppgår till det yrkade beloppet.                                                                                                                                         

Publicerad 3 dec 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023