Bostadsbolag ska betala skadestånd till följd av kontraktsbrott

Ett bostadsbolag har gjort sig skyldigt till kontraktsbrott genom att förbigå den högst prioriterade leverantören vid avrop och istället ingå avtal med den näst högst prioriterade leverantören. Bostadsbolaget ska därför ersätta den högst prioriterade leverantörens skada.

upphandling_Bostadsbolag_ska_betala_skadestand_till_foljd_av_kontraktsbrott_16x9.jpg

Ett bostadsbolag upphandlade ramavtal avseende hyresgästenkäter. Enligt ramavtalet var leverantörerna rangordnade, vilket innebar att avrop i första hand skulle ske från leverantör nummer ett. Om leverantör nummer ett inte kunde leverera tillfrågades nästa leverantör enligt rangordning till dess att leverans kunde ske. 

Under ramavtalets löptid hoppade bostadsbolaget över den högst prioriterade leverantören och genomförde istället avrop från den näst högst prioriterade leverantören. Det här ledde till att den högst prioriterade leverantören yrkade att tingsrätten skulle tvinga bostadsbolaget att betala ut 358 000 kronor. Leverantören ansåg nämligen att den uteblivna vinsten uppgick till det beloppet. 

Hovrätten konstaterar att parterna är överens om att bostadsbolaget gjort sig skyldigt till kontraktsbrott när bolaget hoppade över den högst prioriterade leverantören vid avropet och att bostadsbolaget därför är skyldigt att ersätta leverantörens positiva kontraktsintresse. Hovrätten konstaterar också att parterna är överens om att den avtalade kontraktssumman, om den högst prioriterade leverantören hade tilldelats kontraktet, skulle ha uppgått till 718 000 kronor. 

Enligt hovrättens bedömning skulle den högst prioriterade leverantören, i en tänkt kontraktssituation, ha kunnat erbjuda en avtalsenlig tjänst. Det är också styrkt att leverantören skulle ha haft de kostnader som den gjort gällande, det vill säga 360 000 kronor. Det finns dessutom inget som tyder på att leverantören har haft intäkter eller kunnat skaffa sig intäkter från annat håll som en följd av bostadsbolagets kontraktsbrott. Hovrätten kommer därför fram till att leverantörens skada uppgår till det yrkade beloppet.                                                                                                                                         

Senast uppdaterad 3 dec 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området