Logga in

Glömt ditt lösenord?

Bolag har ej lidit skada av otydlig utvärderingsmodell

En kommun upphandlade ramavtal på betalningslösningar för kommunens parkering. Ett bolag ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde att det av anbudsunderlaget inte framgick hur utvärderingen av pris skulle gå till. Kammarrätten anser att även om kommunen inte har varit tydlig med hur priset ska räknas ut så har bolaget inte förklarat hur den vinnande leverantören har dragit fördel av detta, eller hur bolaget skulle ha utformat sitt anbud annorlunda.

upphandling_Bolag_har_inte_lidit_skada_av_otydlig_utvarderingsmodell_16x9.jpg

Bakgrund


En kommun upphandlade ramavtal på betalningslösningar för kommunens parkering. Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunen valde att anta en annan leverantör än det i målet aktuella bolaget.

 I upphandlingen utvärderades anbuden efter kriteriet lägsta pris. Endast de prisuppgifter som leverantörerna angav i de obligatoriska delarna ingick i det totalpris som användes vid utvärderingen.

De priser som leverantörerna angav för betalning med chipp, drivmedelskort och app användes vid beräkningen av totalpriset för respektive anbud. Priserna för betalning med paylösning och swish togs inte med vid beräkningen av totalpriset.

Bolaget ansökte om överprövning hos förvaltningsrätten och anförde att det av anbudsunderlaget inte framgick hur utvärderingen av pris skulle gå till. I anbudet kunde man på flera ställen ange olika värden där detta på något sätt utvärderas i totalpriset, men det framgick inte hur.

Förvaltningsrätten ansåg att kommunen inte bemött bolagets kritik mot utvärderingsmodellen. Förvaltningsrätten kunde heller inte utläsa hur prisuppgifter i anbuden påverkat totalpriset i förfrågningsunderlaget.

Enligt förvaltningsrätten var därför utformningen av utvärderingsmodellen inte tillräckligt tydlig och den stred mot principerna om likabehandling och transparens. Förvaltningsrätten ansåg också att bolaget lidit skada och biföll därför ansökan om överprövning.

Kammarrätten


Enligt kammarrätten beskriver inte bolaget på vilket sätt den vinnande leverantören har kunnat gynnas av en eventuell otydlighet i frågan om vilka betallösningar som skulle ingå i det beräknade totalpriset.

Bolaget påstår inte heller att det skulle ha utformat sitt anbud på något annat sätt om bolaget hade insett vilka priser för betallösningar som skulle ingå i utvärderingen. Bolaget har alltså inte angett någon skaderisk som hänger samman med en eventuell otydlighet om vilka betallösningar som skulle ingå i utvärderingen. Kammarrätten anser därför att det inte finns någon anledning att ingripa mot upphandlingen på grund av en sådan otydlighet.

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom, men visar målet åter till förvaltningsrätten för att pröva bolagets övriga invändningar.

Publicerad 26 jan 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024

Kammarrätten anser att förvaltningsrätten inte har kunnat göra en effektiv överprövning av upphandlingen utan tillgång till relevanta delar av det vinnande anbudet. Kammarrätten upphäver därför domen och visar målet åter för ny handläggning.  

25 apr 2024