Bolag har ej lidit skada av otydlig utvärderingsmodell

En kommun upphandlade ramavtal på betalningslösningar för kommunens parkering. Ett bolag ansökte om överprövning av upphandlingen och anförde att det av anbudsunderlaget inte framgick hur utvärderingen av pris skulle gå till. Kammarrätten anser att även om kommunen inte har varit tydlig med hur priset ska räknas ut så har bolaget inte förklarat hur den vinnande leverantören har dragit fördel av detta, eller hur bolaget skulle ha utformat sitt anbud annorlunda.

upphandling_Bolag_har_inte_lidit_skada_av_otydlig_utvarderingsmodell_16x9.jpg

Bakgrund


En kommun upphandlade ramavtal på betalningslösningar för kommunens parkering. Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunen valde att anta en annan leverantör än det i målet aktuella bolaget.

 I upphandlingen utvärderades anbuden efter kriteriet lägsta pris. Endast de prisuppgifter som leverantörerna angav i de obligatoriska delarna ingick i det totalpris som användes vid utvärderingen.

De priser som leverantörerna angav för betalning med chipp, drivmedelskort och app användes vid beräkningen av totalpriset för respektive anbud. Priserna för betalning med paylösning och swish togs inte med vid beräkningen av totalpriset.

Bolaget ansökte om överprövning hos förvaltningsrätten och anförde att det av anbudsunderlaget inte framgick hur utvärderingen av pris skulle gå till. I anbudet kunde man på flera ställen ange olika värden där detta på något sätt utvärderas i totalpriset, men det framgick inte hur.

Förvaltningsrätten ansåg att kommunen inte bemött bolagets kritik mot utvärderingsmodellen. Förvaltningsrätten kunde heller inte utläsa hur prisuppgifter i anbuden påverkat totalpriset i förfrågningsunderlaget.

Enligt förvaltningsrätten var därför utformningen av utvärderingsmodellen inte tillräckligt tydlig och den stred mot principerna om likabehandling och transparens. Förvaltningsrätten ansåg också att bolaget lidit skada och biföll därför ansökan om överprövning.

Kammarrätten


Enligt kammarrätten beskriver inte bolaget på vilket sätt den vinnande leverantören har kunnat gynnas av en eventuell otydlighet i frågan om vilka betallösningar som skulle ingå i det beräknade totalpriset.

Bolaget påstår inte heller att det skulle ha utformat sitt anbud på något annat sätt om bolaget hade insett vilka priser för betallösningar som skulle ingå i utvärderingen. Bolaget har alltså inte angett någon skaderisk som hänger samman med en eventuell otydlighet om vilka betallösningar som skulle ingå i utvärderingen. Kammarrätten anser därför att det inte finns någon anledning att ingripa mot upphandlingen på grund av en sådan otydlighet.

Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom, men visar målet åter till förvaltningsrätten för att pröva bolagets övriga invändningar.

Publicerad 26 jan 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023