Beslut om budgetanslag utgör kontrakt med ekonomiska villkor

Många kommunala bolag finansierar sina verksamheter med hjälp av ekonomiskt stöd från sina ägare. Detta är något som, tills nu, inte setts som något kontroversiellt. Nu har däremot saken kommit i annat ljus då Kammarrätten i Stockholm i en dom ansett att sådan verksamhet som de kommunala bolagen bedriver i vissa fall måste upphandlas av dess ägare.

upphandling_Beslut_om_budgetanslag_utgor_kontrakt_med_ekonomiska_villkor_16x9.jpg

Konkurrensverket har ansett att en kommuns budgetanslag åt ett kommunalt bolag utgör ett kontrakt med ekonomiska villkor som skulle ha annonserats enligt upphandlingslagstiftningen. Kommunen har invänt att det inte finns något avtal med ömsesidigt bindande rättigheter och skyldigheter mellan kommunen och bolaget och att anslagen inte utgör ersättning för specificerade tjänster.

Nu har Kammarrätten i Stockholm prövat frågan om en kommunfullmäktiges beslut om budgetanslag utgör ett kontrakt med ekonomiska villkor mellan en kommun och ett kommunalt bolag som det funnits en skyldighet att annonsera om.

Kammarrätten konstaterar att kommunens och bolagets åtaganden gentemot varandra regleras genom bolagets bolagsordning, bolagets aktieägaravtal, kommunfullmäktiges budgetbeslut och flera olika kommunala beslut. När alla dessa beaktas anser kammarrätten att det måste finnas ett avtal mellan kommunen och bolaget som innebär att bolaget ska utföra marknadsföringstjänster för kommunens räkning. Avtalet innehåller ekonomiska villkor genom att kommunen erhåller tjänsterna mot vederlag och att tjänsterna är av direkt ekonomiskt intresse för kommunen.

Det finns ingen uttrycklig avtalad skyldighet för varken kommunen eller bolaget att fullgöra sina skyldigheter eller några avtalade sanktioner om fullgörande inte sker. Detta innebär däremot, enligt kammarrättens bedömning, inte att varken bolaget eller kommunen saknar förpliktelser gentemot varandra. Även om ett aktieägaravtal som utgångspunkt inte är bindande i förhållande till bolaget har kommunen genom aktieägaravtalet civilrättsligt åtagit sig att ge bolaget full kostnadstäckning – och detta åtagande kan göras gällande av övriga aktieägare i bolaget. Det får vidare antas att kommunen inte skulle fortsätta att betala ersättning till bolaget om bolaget inte agerade i enlighet med vad som hade överenskommits. Bolaget har dessutom under lång tid tillhandahållit kommunen tjänster och kommunen har betalat ersättning för dessa. Det finns därför ett offentligt kontrakt mellan kommunen och bolaget.

Kammarrätten kommer alltså fram till att beslutet om budgetanslag utgör ett sådant kontrakt med ekonomiska villkor som det har funnits en skyldighet för kommunen att annonsera om.

Vill du läsa en analys om domen?


I JP Upphandlingsnet finns en analys som är skriven av Patrik Kastberg. Skaffa ett gratis testkonto och ta del av analysen >

Senast uppdaterad 21 aug 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området