Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Avtal mellan en skolmyndighet och ett taxibolag får bestå till följd av tvingande hänsyn till ett allmänintresse

Kammarrätten anser att ett avtal mellan en skolmyndighet och ett taxibolag har tillkommit genom en otillåten direktupphandling men att det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att låta avtalet bestå i enlighet med 20 kap. 14 § LOU. Avtalet avser skolskjuts för 150 elever med olika funktionsvariationer.

upphandlin_upphandling_av_elevresor_16x9.jpg

Bakgrund


En skolmyndighet genomförde en öppen upphandling av elevresor enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och antog en leverantör.

Ett bolag ansökte om överprövning av upphandlingen. I avvaktan på förvaltningsrättens avgörande ingick skolmyndigheten ett avtal med den antagna leverantören utan föregående annonsering. Förvaltningsrätten avslog bolagets ansökan och kammarrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Bolaget ansökte därefter om överprövning av avtalets giltighet och anförde att det var fråga om en otillåten direktupphandling. 

Skolmyndigheten framhöll att överprövningsprocessen resulterat i synnerlig brådska och att anskaffningen varit absolut nödvändig. Skolmyndigheten menade också att avtalet skulle få bestå till följd av tvingande hänsyn till ett allmänintresse i enlighet med 20 kap. 14 § LOU. 

Förvaltningsrätten ogiltigförklarade avtalet mellan skolmyndigheten och leverantören som ingåtts i avvaktan på domstolens avgörande.

Kammarrätten


Avtalstiden har löpt ut

Att avtalet numera har löpt ut utgör inte hinder mot att pröva frågan om avtalets giltighet i sak.

Synnerlig brådska

Mot bakgrund av upphandlingens art, omfattning och komplexitet samt den statistik över genomsnittlig handläggningstid för en sakprövning i förvaltningsrätt som fanns tillgänglig vid anbudsutvärderingen bedömer kammarrätten att skolmyndighetens planering inte uppfyller kraven på planering. Den brådska som uppstod får därför tillskrivas skolmyndighetens bristande planering. Skolmyndigheten har därmed inte visat att alla förutsättningar för direktupphandling i 6 kap. 15 § LOU varit uppfyllda, vilket betyder att det inte har varit tillåtet att använda sådan upphandling.

Tvingande hänsyn till ett allmänintresse

Skolskjuts till elever med funktionsvariationer är ett sådant allmänt intresse som avses i 20 kap. 14 § LOU. Men för att avtalet ska få bestå måste avtalet vara en nödvändig förutsättning för att skolskjuts ska kunna tillhandahållas. 

Kammarrätten konstaterar att det avtal som skolmyndigheten har tecknat med leverantören avser skolskjuts för 150 elever med olika funktionsvariationer. Avtalet ställer vissa krav på förare och fordon som ska användas i uppdraget. Kammarrätten ifrågasätter inte heller skolmyndighetens uppgifter om att nödvändiga krav inte har kunnat ställas vid avrop från det nationella ramavtalet och att behovet av dagliga och fasta turer för eleverna inte kunde tillgodoses genom det ramavtalet. Kravet att elevresorna ska kunna utföras med rimligt hög kvalitet är något som bör beaktas vid bedömningen av om avtalet ska få bestå.

Enligt kammarrättens bedömning utgör de omständigheter som skolmyndigheten har åberopat som skäl för att ingå avtalet sådana exceptionella omständigheter som motiverar att avtalet ska bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmänintresse. Avtalet mellan Skolmyndigheten och Trendtaxi har tillkommit genom en otillåten direktupphandling men det är alltså motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att låta avtalet bestå. 

Publicerad 15 dec 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024